Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Lector

La figura de professorat lector obre les portes de la carrera acadèmica a través de la via contractual i permet accedir més endavant a categories superiors amb contracte indefinit (professorat agregat i catedràtic). El contracte és de caràcter temporal i a temps complet. La seva durada podrà variar entre un mínim d'un any i un màxim de cinc anys, flexibles en casos de maternitat o paternitat i adopció o acolliment, i amb plena capacitat docent i investigadora. En qualsevol cas, el temps total de durada conjunta del contracte de professorat lector i el d'ajudant, en la mateixa universitat o en una de diferent, no podrà excedir els 8 anys.

Requisits per presentar-se a la convocatòria d'emissió d'informes de professorat lector:

  • Disposar del títol de doctor.

Per optar a la contractació com a professorat lector és requisit imprescindible disposar d'un informe favorable d'AQU Catalunya.

El Decret 404/2006, de 24 d'octubre, regula les funcions del professorat contractat per les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya.


13.2.2019