Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Criteris, avaluació i resultats

Procés d'avaluació

Document PDF PDF Procediment d'emissió d'informes per a professorat lector i de les acreditacions de recerca (agregat) i de recerca avançada (catedràtic) 

 

Òrgan d'avaluació 

link Comissió d'Avaluació de la Recerca

 

Criteris d'avaluació 

PDF PDF Criteris per a l'avaluació del professorat lector Nou!

 

Frau

PDF PDF Protocol d'actuació d'AQU Catalunya en els casos de frau en els processos d'avaluació del professorat  

 

Recursos

Les persones en desacord amb el sentit de la resolució tenen un termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de la recepció de la notificació postal o de la publicació de l'edicte al DOGC per interposar recurs d'alçada davant la Comissió d'Apel·lacions. El termini màxim de resolució del recurs és de tres mesos des de la seva presentació.

Els recursos han d'arribar en suport paper i signats i es poden lliurar presencialment a la seu d'AQU Catalunya, per correu postal o des de qualsevol registre general de l'Administració.

Enllaç extern Exemple 1

Enllaç extern Exemple 2

 

Resultats

Excel Excel Resultats d'emissió d'informes de lector 2003-2016 (globals, per comissió i per entitat)

PDF PDF Resultats de les enquestes de satisfacció dels sol·licitants i dels avaluadors. Convocatòries de 2015

Evolució de les sol·licituds de professorat lector (darrer quinquenni)

Sol·licituds de professorat lector per àmbit de coneixement (darrer quinquenni: 2012-2016)

7.11.2017