Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Presentació de sol·licituds

pencil

Sol·licitar l'avaluació

question 

Informació sobre el tràmit: Tràmits Gencat
transversal Documentació Com Tramitar en Línia
Preguntes freqüents

 

Convocatòries

calendar

1a convocatòria 2019

Del 4 de març al 2 d'abril, ambdós inclosos.

2a convocatòria 2019

Del 2 de setembre a l'1 d'octubre, ambdós inclosos.
 

 

Com fer la sol·licitud?

Passos a seguir

Un cop iniciada la sol·licitud online a través de Tràmits Gencat, heu de seguir els passos següents:

Pas 1: Sol·licitar

1. Descarregar el formulari
2. Emplenar, validar i desar
3. Enviar a tramitar

Pas 2: Fer el pagament i adjuntar la documentació

Pas 3: Consultar l'estat del tràmit

Pas 4: Rebre resposta de l'Administració

 

AVISOS:

 • Tingueu en compte que només es pot adjuntar un sol arxiu en cada tipologia de documentació. Un cop s'han adjuntat els arxius, aquests no es poden modificar.
 • En cas que quedi algun apartat buit de documentació, us apareixerà la nota "Actualment aquest tràmit té requeriments pendents". Podeu ignorar aquesta nota en cas que hagueu annexat la documentació requerida. 

Signar la sol·licitud 

Cal recordar que és necessari signar la sol·licitud que s'envia online a través de Tràmits Gencat:

 • Si s'utilitza certificat digital, el tràmit quedarà automàticament validat (Tràmits Gencat accepta tots els certificats d'ús comú).
 • Si no s'utilitza certificat digital, un cop enviada la sol·licitud telemàticament caldrà imprimir el document sencer d'acusament de recepció de la sol·licitud (exemple de la primera pàgina), signar-lo i enviar-lo per correu postal a l'Agència. Altrament, la sol·licitud serà desistida.

Resultats

L'emissió de l'informe favorable o desfavorable es notificarà a l'interessat en un termini màxim de sis mesos a comptar des de l'obertura de la convocatòria.

Per garantir la confidencialitat de tots els participants, AQU Catalunya no comunicarà els resultats de l'avaluació per telèfon.

link Horari general d'atenció al públic i de registre d'AQU Catalunya

Documentació

Un cop heu enviat la sol·licitud a tramitar i heu rebut l'acusament de recepció amb l'ID de la tramitació, podeu adjuntar la documentació i fer el pagament de la taxa corresponent a través de La Meva Carpeta de Tràmits Gencat. Cal annexar tota la documentació a Tràmits Gencat (no cal enviar cap còpia en paper). El termini per fer-ho és de 5 dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud: 

 1. IconaWORD Curriculum Vitae. Model normalitzat que cal descarregar, emplenar i enviar a Tràmits Gencat. A l'enllaç següent trobareu una Guia de bones pràctiques per a la confecció del CV d'AQU Catalunya.
 2. Expedient acadèmic complet. L'expedient acadèmic dels estudis de grau amb nota mitjana i del màster o doctorat.
 3. Certificat docència impartida. El certificat oficial emès per la universitat de la docència reglada impartida. En el procés d'avaluació no es considerarà la docència reglada universitària impartida que no estigui certificada oficialment.
 4. Certificat estades de recerca. En cas que s'hagi realitzat alguna estada de recerca, caldrà aportar el certificat emès per la institució en què s'hagi realitzat, en la qual constin la durada de l'estada i la tasca desenvolupada. En el procés d'avaluació no es consideraran les estades de recerca que no estiguin acreditades documentalment.
 5. Publicacions acceptades. No cal presentar les publicacions referenciades en el CV. No obstant això, en el cas que les publicacions estiguin acceptades però pendents de publicació, cal annexar una còpia en format electrònic del treball, amb un document justificatiu de l'acceptació de la publicació per part de l'editor en un únic arxiu (preferentment en format PDF).
 6. DNI o passaport. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA).
 7. Títol de família nombrosa. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.
 8. Títol de doctor. Només pels doctorats estrangers i en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.
 9. Informes valoratius (online): Es poden sol·licitar fins a tres informes valoratius d'acadèmics de reconegut prestigi relatius al compliment de l'activitat docent i l'activitat investigadora del sol·licitant. La persona sol·licitant pot indicar en l'apartat Informes valoratius (Letter of recommendation / Academic Reference Letter) de la sol·licitud, el correu electrònic d'acadèmics de prestigi reconegut perquè emetin un informe valoratiu confidencial sobre la seva trajectòria acadèmica. Aquestes persones rebran un correu electrònic des del qual podran redactar i enviar l'informe valoratiu. 

 

Taxes

La taxa corresponent s'ha de fer efectiva en un termini màxim de 5 dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Normativa

Document PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/1851/2019, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca, de l'acreditació de recerca avançada i de l'informe per a professorat lector corresponents a la primera convocatòria de l'any 2019. Nou!

Document PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/1853/2019, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a la modificació del procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2019, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. Nou!

Document PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/3074/2018, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2019, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

Document PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/2975/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2018, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

16.9.2019