Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Certificat d'activitat docent

La certificació/avaluació de l'activitat docent s'adreça al professorat que tingui l'acreditació de recerca i/o recerca avançada emesa per AQU Catalunya, d'acord amb la Resolució UNI/1239/2004, de 26 d'abril i al personal docent i investigador (PDI), funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes, d'acord amb la Resolució UNI/3130/2005, de 28 d'octubre.

El certificat d'activitat docent reconeix que l'activitat docent desenvolupada per la persona sol·licitant satisfà uns requisits docents preestablerts i pot ser considerat per les universitats en els seus concursos d'accés.

Presentació de sol·licituds

Només s'acceptaran les sol·licituds presentades presencialment.

Terminis

La sol·licitud i la documentació es poden portar de forma presencial al registre d'AQU Catalunya, a qualsevol registre de la Generalitat de Catalunya, als registres de l'Administració General de l'Estat, a les oficines de correus o a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. També es podran presentar a les entitats que integren l'Administració Local, quan hagin signat el conveni corresponent amb la Generalitat de Catalunya.

Els resultats es notificaran en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense notificació expressa s'entendrà atorgada la certificació o emès l'informe d'avaluació favorable.

Les sol·licituds s'han d'adreçar al president/a de la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió d'AQU Catalunya i s'han de presentar en suport paper.

La persona sol·licitant es pot trobar en un d'aquests dos casos:

1. Professorat d'universitats catalanes amb un Manual d'avaluació docent acreditat per AQU Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV) i un informe favorable del vicerectorat de professorat.

La persona interessada ha d'adreçar-se a la universitat on presta els seus serveis i demanar un informe favorable sobre la seva activitat docent, d'acord amb el protocol d'avaluació publicat per AQU catalunya. Aquest informe favorable ha d'estar signat pel vicerector de professorat. El professor interessat l'haurà de fer arribar, juntament amb la sol·licitud i la documentació corresponent, a AQU Catalunya per tal que aquesta emeti la certificació.

A la sol·licitud cal adjuntar l'informe favorable de l'avaluació de l'activitat docent del candidat d'acord amb el protocol d'avaluació adjunt (emesos per la universitat o institució que correspongui) en el qual es farà constar, com a mínim:

 • L'experiència i els mèrits docents de l'interessat que hagin estat objecte d'avaluació
 • El període de temps avaluat
 • La referència expressa al procediment i els criteris emprats per efectuar l'avaluació

2. Altres casos.

La persona interessada ha d'adreçar-se a la universitat on presta els seus serveis i demanar un informe favorable sobre la seva activitat docent d'acord amb el protocol publicat per AQU Catalunya. A la sol·licitud cal adjuntar:

 • Una fotocòpia compulsada de l'informe favorable emès per una agència o institució diferent a AQU Catalunya, d'acord amb el protocol publicat per AQU Catalunya
 • Un currículum vitae d'acord amb el model d'AQU Catalunya

Excepcionalment, en el supòsit que el sol·licitant no pugui aportar, per raons justificades a criteri de la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió, l'informe favorable d'avaluació de la seva activitat docent, haurà d'especificar a la sol·licitud aquesta circumstància i aportar un currículum vitae d'acord amb el model d'AQU Catalunya

Documents

IconaWORD DOC Sol·licitud

IconaWORD DOC Currículum de l'activitat docent

Protocols d'avaluació, a omplir pel vicerector de professorat:

IconaWORD DOC CAS 1

IconaWORD DOC CAS 2

Taxes

L'emissió de les certificacions/avaluacions de l'activitat docent està lliure de taxes.

Criteris, avaluació i resultats

Òrgans d'avaluació

link Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió 

Criteris d'avaluació

 • Existència d'un document que reculli les evidències aportades pel candidat avaluat i que inclogui una anàlisi del conjunt d'aspectes de la seva activitat docent (autoinforme).
 • Tipologia de l'experiència docent, que valori la docència universitària impartida en primer, segon i tercer cicles, la participació en matèries obligatòries i la diversitat de matèries impartides.
 • Grau de compliment de l'encàrrec docent i de la realització de tasques relacionades amb la docència.
 • Qualitat de la planificació docent atenent el disseny i adequació del pla docent així com els recursos i material docent emprat.
 • Qualitat del desenvolupament i actuació com a professor universitari incloent la formació per a l'activitat docent, la participació en projectes d'innovació docent en convocatòries competitives i en tasques de transició a l'espai europeu.
 • Adequació dels resultats de l'activitat docent desenvolupada.
 • Grau de satisfacció dels estudiants i graduats.
 • Participació en la promoció i l'avaluació de la qualitat docent.
 • Reconeixement extern de la qualitat docent.

Resultats


22.9.2016