Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Mèrits de docència

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que consisteixen en un complement addicional per mèrits de docència, recerca i gestió en el marc de les disponibilitats pressupostàries. Aquest complement es concreta en una quantia anual individual i consolidable, que assigna el consell social de cada universitat, a proposta del respectiu consell de govern d'aquesta i prèvia avaluació favorable d'AQU Catalunya.

Per a l'avaluació de l'activitat docent s'aplica el model que recullen els Manuals d'Avaluació Docent de les universitats públiques catalanes, acreditats per AQU Catalunya. El decret estableix que AQU certifica els informes d'avaluació dels mèrits docents del professorat que fan les universitats.

PDI funicionari i contractat

PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de les retribucions addicionals.

Avaluació i resultats

Per a l'avaluació de l'activitat docent del personal docent i investigador, les universitats públiques catalanes aplicaran els respectius manuals d'avaluació docent vigents i acreditats per AQU Catalunya.

Les universitats han de trametre, fins al 21 de juliol de 2017, a AQU Catalunya els informes d'avaluació de l'activitat docent del personal docent i investigador.

Excel XLS Model d'informe d'avaluació i proposta per a l'assignació de complements addicionals per mèrits de docència

Document PDF PDF Instruccions per a la tramesa dels informes amb els resultats de l'avaluació de les universitats


Professorat agregat interí

AQU Catalunya ha signat convenis amb les universitats públiques per tal d'avaluar l'activitat docent del seu personal docent i/o investigador agregat interí d'acord amb els criteris i el procediment que AQU Catalunya aplica en l'avaluació de l'activitat docent. Ara bé, d'acord amb els convenis, els efectes de l'avaluació són de caràcter acadèmic i no comporten una retribució econòmica addicional.

Avaluació

Convocatòria extraordinària de l'any 2016

PDF Convocatòria extraordinària de l'any 2016 per a l'emissió de la certificació dels informes de reconeixement de l'activitat de docència (per períodes de 5 anys) del professorat agregat interí de les universitats públiques de Catalunya

Excel XLS Model d'informe per a la certificació dels informes de reconeixement de l'activitat de docència del professorat agregat interí (convocatòria extraordinària de l'any 2016)

Convocatòria de l'any 2017

PDF Convocatòria de l'any 2017 per a l'emissió de la certificació dels informes de reconeixement de l'activitat de docència (per períodes de 5 anys) del professorat agregat interí de les universitats públiques de Catalunya

Excel XLS Model d'informe per a la certificació dels informes de reconeixement de l'activitat de docència del professorat agregat interí

Certificació

La Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió certifica els informes d'avaluació de l'activitat docent del personal docent i investigador emesos per la universitat, d'acord amb els manuals d'avaluació docent acreditats per AQU Catalunya.

20.1.2017