Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Mèrits de recerca

La LUC i el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, regulen i estableixen les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, en el marc de les disponibilitats pressupostàries. Aquests complements es concreten en una quantia anual individual i consolidable  que assigna el consell social de cada universitat, a proposta del consell de govern respectiu, i amb l'avaluació favorable prèvia d'AQU Catalunya.

L'Agència avalua directament els mèrits de recerca, notifica el resultat de l'avaluació a les persones interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el consell de govern pugui formular la proposta d'assignació al consell social. 

Els mèrits de recerca s'avaluen per trams, cadascun dels quals ha d'estar format per sis anys de recerca, entenent per any un any natural complet (de l'1 de gener al 31 de desembre, o fraccions anuals iguals o superiors a vuit mesos). Per percebre el complement per mèrits de recerca, el règim de dedicació ha de ser a temps complet. Tanmateix, l'avaluació del complement de recerca també es pot sol·licitar tot i que el contracte vigent sigui a temps parcial.

Des de l'any 2011, el personal docent i investigador funcionari i contractat que sol·licita l'avaluació dels mèrits de recerca pot demanar l'avaluació del tram de recerca i transferència de tecnologia. Per fer-ho, és necessari que la persona sol·licitant hagi obtingut amb caràcter previ a la convocatòria, l'avaluació positiva d'almenys un tram de la seva activitat de recerca. Qui estigui interessat en demanar aquesta avaluació ho ha d'indicar en el full de sol·licitud.

AQU Catalunya, per conveni, també avalua l'activitat investigadora del professorat de les universitats privades i centres adscrits.


10.5.2019