Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

PDI funcionari universitats públiques

Es pot presentar a l'avaluació de l'activitat investigadora el personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en algun dels cossos docents universitaris següents:

  • Catedràtic d'universitat
  • Professorat titular d'universitat
  • Catedràtic d'escola universitària
  • Professorat titular d'escola universitària

 

PDI que sol·liciti un sexenni que no hagi estat avaluat per la CNEAI

Si una persona no ha fet avaluar la seva activitat investigadora per la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), ha de seguir el mateix procediment que el professorat contractat, amb la diferència que la data última en la qual pot presentar un tram d'avaluació única és el 31 de desembre de 2001 i, conseqüentment, no es podran construir trams normals que finalitzin en dates anteriors al 31 de desembre de 2002. 

PDI que sol·liciti un sexenni que hagi estat avaluat per la CNEAI

AQU Catalunya ha signat un acord amb la CNEAI pel qual reconeix totes les avaluacions realitzades per aquesta comissió, positives o negatives, de l'activitat investigadora del professorat universitari que ho hagi sol·licitat.

  • Avaluació favorable. El professorat funcionari avaluat favorablement per la CNEAI, si té concedits trams fins a data 31 de desembre de 2004 pels acords de govern respectius (el certificat de la CNEAI ha de tenir data igual o anterior a 2005), ja està actualment cobrant els complements retributius addicionals corresponents concedits per la Generalitat de Catalunya. Per tant, no cal que presenti cap sol·licitud a AQU Catalunya. Si els trams reconeguts són posteriors a aquestes dates, atès que no hi ha acord de govern corresponent, les persones hauran de sol·licitar a AQU Catalunya el reconeixement d'aquest tram seguint el procediment establert.
  • Avaluació desfavorable. El personal docent i investigador funcionari que hagi fet avaluar la seva activitat investigadora per la CNEAI i el resultat hagi estat desfavorable, pot sotmetre la seva activitat investigadora a AQU Catalunya afegint com a mínim un any més al període avaluat negativament. També té, legalment, la possibilitat de presentar una sol·licitud d'avaluació a AQU Catalunya, fent coincidir els períodes temporals dels trams amb els períodes corresponents avaluats per la CNEAI. Ara bé, atès que l'Agència reconeix les avaluacions realitzades per la CNEAI, siguin positives o negatives, aquestes sol·licituds es resoldran negativament. En el cas que el professor/a hagi interposat un recurs a la CNEAI i aquest estigui pendent de resolució, es pot presentar una sol·licitud d'avaluació a AQU Catalunya fent coincidir els períodes temporals dels trams amb els períodes corresponents avaluats per la CNEAI. Si la CNEAI resol el recurs abans de les sessions d'avaluació que d'AQU Catalunya, es reconeixerà el resultat d'aquest recurs.

link Presentació de sol·licituds PDI funcionari i contractat

28.5.2018