Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Criteris, avaluació i resultats

Procés d'avaluació

link L'avaluació dels mèrits de docència, recerca i gestió

 

Òrgans d'avaluació

link Comissió d'Avaluació de la Recerca

 

Criteris d'avaluació 

PDF PDF Ordre de 2 de desembre de 1994, publicada en el BOE número 289, de 3 de desembre. L'article 7.2 d'aquesta ordre defineix les aportacions ordinàries i extraordinàries.

 

Convocatòries 2019

PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/3082/2018, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat als criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca. Nou!

Convocatòries 2018

PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/2978/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat als criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

PDF PDF CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMC/2978/2017, de 27 de desembre.

 

Frau

PDF PDF Protocol d'actuació d'AQU Catalunya en els casos de frau en els processos d'avaluació del professorat

 

Recursos

Les persones en desacord amb el sentit de la resolució tenen un termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de la recepció de la notificació postal o de la publicació de l'edicte al DOGC per interposar recurs d'alçada davant la Comissió d'Apel·lacions. El termini màxim de resolució del recurs és de tres mesos des de la seva presentació.

Els recursos han d'arribar en suport paper i signats i es poden lliurar presencialment a la seu d'AQU Catalunya, per correu postal o des de qualsevol registre general de l'Administració.

Enllaç extern Exemple de recurs

 

Resultats

Sol·licitud de sexennis PDI funcionari. Universitats públiques

Evolució de les sol·licituds d'avaluació de mèrits de recerca del PDI funcionari a les universitats públiques (darrer quinquenni)

Sol·licituds d'avaluació de mèrits de recerca del PDI funcionari a les universitats públiques (2014-2018)

Sol·licitud de sexennis PDI contractat. Universitats públiques

Evolució de les sol·licituds d’avaluació de mèrits de recerca del PDI contractat a les universitats públiques (darrer quinquenni)

Sol·licituds d’avaluació de mèrits de recerca del PDI contractat a les universitats públiques (2014-2018)

22.3.2019