Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Presentació de sol·licituds PDI de les universitats públiques (PDI funcionari i contractat)

Trobareu tota la informació relativa aquest tràmit al següent enllaç: Tràmits Gencat.

Podeu sol·licitar l'avaluació o el reconeixement des d'aquest enllaç: Sol·licitar l'avaluació.

Cal recordar que és necessari signar la sol·licitud que s'envia online a través de Tràmits Gencat:

  • Si s'utilitza certificat digital, el tràmit quedarà automàticament validat (Tràmits Gencat accepta tots els certificats d'ús comú).
  • Si no s'utilitza certificat digital, un cop enviada la sol·licitud telemàticament caldrà imprimir l'acusament de rebuda de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a l'Agència. Altrament, la sol·licitud serà desistida.

Convocatòria 2017: 

PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/2965/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2016.

Convocatòria extraordinària 2017:

PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/1172/2017, de 19 de maig, per la qual es dona publicitat a la convocatòria extraordinària de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2016. Nou!

 

 

Terminis

Les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora s'han de presentar en els períodes següents:

PDI contractat:

  • Convocatòria 2017: del 9 de gener al 3 de febrer de 2017, ambdós inclosos.

PDI funcionari i contractat: 

  • Convocatòria 2017: del 19 de juny al 21 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

 

El resultat de l'avaluació de l'activitat investigadora es notificarà a l'interessat en el termini màxim de sis mesos des de l'obertura de les convocatòries.

Per garantir la confidencialitat de tots els participants, AQU Catalunya no comunicarà els resultats de l'avaluació per telèfon.

link Horari general d'atenció al públic i de registre d'AQU Catalunya

Documentació

Un cop heu enviat la sol·licitud a tramitar i heu rebut l'acusament de rebuda amb l'ID de la tramitació, podeu adjuntar la documentació i fer el pagament de la taxa corresponent (si escau) a través de La Meva Carpeta de Tràmits Gencat. El termini per fer-ho és de 10 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud:

a) Per a funcionaris que hagin sotmès la seva activitat investigadora a l'avaluació de la CNEAI i aquesta avaluació sigui positiva:

  1. DNI o passaport. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades Telemàtiques a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA). 
  2. Avaluació CNEAI. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de totes les dades relatives a l'avaluació sobre el període sol·licitat a la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) o a l'organisme responsable de l'avaluació dels sexennis de recerca.
    NOTA: Si el sol·licitant autoritza a fer la consulta, NO cal adjuntar el document de resolució.

b) Per a la resta de casos: 

1. CV abreujat. Nou sistema d'enviament! Per tal de simplificar el tràmit, es modifica la manera de presentar el CV abreujat. Així, en lloc d'annexar un arxiu .pdf, ara cal emplenar un formulari web que, via ORCID, permet carregar les vostres aportacions de forma automatitzada si aquestes estan disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya. Per a més informació, cliqueu aquí.

2. WORD CV complet (de tota la trajectòria). Model normalitzat que cal emplenar i enviar a través de Tràmits Gencat. A l'enllaç següent trobareu una Guia de bones pràctiques per a la confecció del CV d'AQU Catalunya.

3. DNI o passaport. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.

4. Full de serveis actualitzat.

5. Vinculació. Per acreditar la vinculació que no figura al full de serveis, s'han d'adjuntar els contractes, nomenaments o credencials de becari on consti la vinculació amb la institució d'educació superior. En el cas que en l'objecte del contracte o en els documents acreditatius de la vinculació no es faci referència expressa al fet que hagi desenvolupat activitats de recerca i/o docència, la persona sol·licitant haurà d'aportar la documentació següent: la memòria de recerca de la institució on hi consti el seu nom; un certificat amb les tasques realitzades (emès per la institució on es demostri que s'han realitzat tasques de docència i/o de recerca) i les publicacions derivades del període en què hagi treballat en aquesta institució. 

 

Tram de recerca i transferència de tecnologia

Per sol·licitar el tram de recerca i transferència és necessari que la persona sol·licitant hagi obtingut amb caràcter previ a aquesta convocatòria l'avaluació positiva d'almenys un tram de la seva activitat de recerca. A la sol·licitud caldrà indicar si s'opta per l'avaluació de transferència de tecnologia. En aquest cas, la persona sol·licitant haurà d'adjuntar, a més a més de la documentació indicada en l'apartat anterior, la resolució de l'obtenció de l'avaluació positiva de la seva activitat investigadora. Pel que fa al CV abreujat caldrà aportar les evidències que acreditin el compliment dels criteris d'avaluació recollits en l'annex 3 dels criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.   

Taxes

La taxa corresponent s'ha de fer efectiva en un termini màxim de deu dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Passos a seguir

Pas 1: Sol·licitar

1. Descarregar el formulari
2. Emplenar, validar i desar
3. Enviar a tramitar

Pas 2: Fer el pagament i adjuntar la documentació

Pas 3: Consultar l'estat del tràmit

Pas 4: Rebre resposta de l'Administració

 

  • A Com Tramitar en Línia trobareu més informació sobre el funcionament de Tràmits Gencat.
  • NOTA: En cas que quedi algun apartat buit de documentació, us apareixerà la nota “Actualment aquest tràmit té requeriments pendents”. Podeu ignorar aquesta nota en cas que hagueu annexat la documentació requerida.

 

 

31.10.2017