Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Presentació de sol·licituds PDI universitats privades

Trobareu tota la informació relativa aquest tràmit al següent enllaç: Tràmits Gencat.

Podeu sol·licitar l'avaluació des d'aquest enllaç: Sol·licitar l'avaluació.

Cal recordar que és necessari signar la sol·licitud que s'envia online a través de Tràmits Gencat:

  • Si s'utilitza certificat digital, el tràmit quedarà automàticament validat (Tràmits Gencat accepta tots els certificats d'ús comú).
  • Si no s'utilitza certificat digital, un cop enviada la sol·licitud telemàticament caldrà imprimir l'acusament de rebuda de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a l'Agència. Altrament, la sol·licitud serà desistida.

Convocatòria 2017:

PDF PDF Convocatòria de l'any 2017 per a la presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI doctor de les universitats privades de Catalunya 

Ampliació termini de resolució 2017:

PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/2876/2017, de 14 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de les avaluacions de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat corresponents a la segona convocatòria, la convocatòria extraordinària de 2017 i la convocatòria de les universitats privades i centres adscrits. Nou!

 

 

 

 

Terminis

Les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora s'han de presentar en el període següent:

  • Convocatòria 2018: del 18 de juny al 13 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

 

El resultat de l'avaluació de l'activitat investigadora es notificarà a l'interessat en el termini màxim de sis mesos des de l'obertura de les convocatòries.

Per garantir la confidencialitat de tots els participants, AQU Catalunya no comunicarà els resultats de l'avaluació per telèfon.

link Horari general d'atenció al públic i de registre d'AQU Catalunya

Documentació

Un cop heu enviat la sol·licitud a tramitar i heu rebut l'acusament de rebuda amb l'ID de la tramitació, podeu adjuntar la documentació i fer el pagament de la taxa corresponent a través de La Meva Carpeta de Tràmits Gencat. Cal annexar tota la documentació només en format digital a través de Tràmits Gencat (no cal enviar cap còpia en paper). El termini per fer-ho és de 10 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud:

1. Títol de doctor. Només pels doctorats estrangers i pels casos en què el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA).

2. Certificat universitat. Certificat, emès per la persona responsable de recursos humans/personal de la universitat privada corresponent, que certifiqui el compliment dels requisits establerts a l’apartat 3 d’aquesta convocatòria.

3. WORD CV complet (de tota la trajectòria). Model normalitzat AQU Catalunya o model del ministeri competent en matèria d’universitats amb els índexs d'impacte. A l'enllaç següent trobareu una Guia de bones pràctiques per a la confecció del CV d'AQU Catalunya.

4. CV abreujat. Nou sistema d'enviament! Per tal de simplificar el tràmit, es modifica la manera de presentar el CV abreujat. Així, en lloc d'annexar un arxiu .pdf, ara cal emplenar un formulari web que, via ORCID, permet carregar les vostres aportacions de forma automatitzada si aquestes estan disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya. Per a més informació, cliqueu aquí.

5. DNI o passaport. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.

6. Documentació acreditativa de la vinculació:

a. Full de serveis o certificat, emès per altres universitats a les quals hagi estat vinculat el sol·licitant, que acrediti el període (dia/mes/any) i la categoria que hi ha ocupat.

b. Si la investigació s'ha dut a terme en un centre que no figura en el full de serveis, s'haurà d’adjuntar una còpia dels contractes, nomenaments, credencials de becari o documents similars que acreditin la vinculació contractual o administrativa amb el centre (superior o d'investigació).

7. Títol de família nombrosa. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA.

8. Altra documentació, si és el cas, la qual es pot demanar durant el procés de revisió i avaluació.
 

Tram de recerca i transferència de tecnologia

Per sol·licitar el tram de recerca i transferència és necessari que la persona sol·licitant hagi obtingut amb caràcter previ a aquesta convocatòria l'avaluació positiva d'almenys un tram de la seva activitat de recerca. A la sol·licitud caldrà indicar si s'opta per l'avaluació de transferència de tecnologia. En aquest cas, la persona sol·licitant haurà d'adjuntar, a més a més de la documentació indicada en l'apartat anterior, la resolució de l'obtenció de l'avaluació positiva de la seva activitat investigadora. Pel que fa al CV abreujat caldrà aportar les evidències que acreditin el compliment dels criteris d'avaluació recollits en l'annex 3 dels criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.   

Taxes

La taxa corresponent s'ha de fer efectiva en un termini màxim de deu dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Passos a seguir

Pas 1: Sol·licitar

1. Descarregar el formulari
2. Emplenar, validar i desar
3. Enviar a tramitar

Pas 2: Fer el pagament i adjuntar la documentació

Pas 3: Consultar l'estat del tràmit

Pas 4: Rebre resposta de l'Administració

 

  • A Com Tramitar en Línia trobareu més informació sobre el funcionament de Tràmits Gencat.
  • NOTA: En cas que quedi algun apartat buit de documentació, us apareixerà la nota “Actualment aquest tràmit té requeriments pendents”. Podeu ignorar aquesta nota en cas que hagueu annexat la documentació requerida.

 

 

20.12.2017