Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Universidad de Extremadura

AQU Catalunya i la Universidad de Extremadura han signat un conveni per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat amb caràcter indefinit d'aquesta universitat, en el marc de l'assignació de retribucions addicionals per mèrits de recerca. Els professors contractats doctors o professors col·laboradors que acreditin una relació laboral ininterrompuda amb la Universidad de Extremadura de 6 anys o equivalent, en cas de dedicació a temps parcial. No es consideraran interrupcions de la relació laboral amb la Universidad de Extremadura les que han estat causades per comissions de serveis, serveis especials, llicències per estudis o situacions similars.

Per al còmput de l'antiguitat en la relació laboral amb la Universidad de Extremadura es tindrà en compte el moment d'incorporació del sol·licitant com a personal docent i investigador. Es computarà igualment el temps com a becari de recerca FPI o FPU a la Universitat.

Terminis

Els sol·licitants han de dirigir la documentació en suport paper i electrònic a la Universidad de Extremadura (Vicerrectorado de Investigación, Innovación e Infraestructura Científica) a través del Registre de la Universidad de Extremadura o de qualssevol dels procediments assenyalats a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El període de presentació de sol·licituds s'obre del 23 de juny al 18 de juliol de 2014.

Documentació

3.6.2015