Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Universitats privades

La Llei orgànica d'universitats, modificada per la LO 4/2007, estableix que en el cas de les universitats privades "[...] almenys el 50% del total del Professorat haurà d'estar en possessió del títol de doctor i, almenys, el 60% del total del seu professorat doctor haurà d'haver obtingut l'avaluació positiva de l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad i Acreditación o de l'òrgan d'avaluació externa que la llei de la Comunitat Autònoma determini", que en el cas de Catalunya és AQU Catalunya. La LOU també estableix que "el nombre total de professors es computarà sobre l'equivalent en dedicació a temps complet" i que "aquests mateixos requisits seran d'aplicació als centres universitaris privats adscrits a universitats privades".

Durant el període 2003-2007, AQU Catalunya ha avaluat el professorat de les universitats privades en els termes previstos en els convenis signats amb cadascun d'aquests centres i, a partir del 2008, l'avaluació del professorat de les universitats privades s'ha integrat als processos d'emissió dels informes de professorat lector, les acreditacions de recerca i les acreditacions de recerca avançada, que són comuns per a totes les universitats publiques i privades.

Les avaluacions positives del professorat de les universitats privades realitzades segons la metodologia 2003-2007 tenen, als efectes del compliment del requisit d'avaluació externa del professorat de les universitats privades, la mateixa consideració que les del professorat lector efectuades a partir del 2008.

link Lector 

link Agregat 

link Catedràtic

link Mèrits de recerca

8.1.2014