Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Presentació de sol·licituds

 

pencil

Sol·licitar l'avaluació

question 

Informació sobre el tràmit: Tràmits Gencat
transversal Documentació Com Tramitar en Línia
Preguntes freqüents

 

Properes convocatòries

 

calendar

Convocatòria oberta durant tot l'any

Les sol·licituds per a l’emissió de l'Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter es poden presentar durant tot l’any a partir de l’endemà de la publicació de l'acord corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

Com fer la sol·licitud

Passos a seguir

Un cop iniciada la sol·licitud online a través de Tràmits Gencat, heu de seguir els passos següents:

Pas 1: Sol·licitar

1. Descarregar el formulari
2. Emplenar, validar i desar
3. Enviar a tramitar

Pas 2: Adjuntar la documentació

Pas 3: Consultar l'estat del tràmit

Pas 4: Rebre resposta de l'Administració

 

NOTA: En cas que quedi algun apartat buit de documentació, us apareixerà la nota "Actualment aquest tràmit té requeriments pendents". Podeu ignorar aquesta nota en cas que hagueu annexat la documentació requerida.

Signar la sol·licitud 

Recordeu que és necessari signar la sol·licitud que s'envia online a través de Tràmits Gencat:

  • Si s'utilitza certificat digital, el tràmit quedarà automàticament validat (Tràmits Gencat accepta tots els certificats d'ús comú).
  • Si no s'utilitza certificat digital, un cop enviada la sol·licitud telemàticament caldrà imprimir l'acusament de rebuda de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a l'Agència. Altrament, la sol·licitud serà desistida.

Resultats

L'informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter o la seva denegació es notificarà a la persona interessada en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Per garantir la confidencialitat de tots els participants, AQU Catalunya no comunicarà els resultats de l'avaluació per telèfon.

link Horari general d'atenció al públic i de registre d'AQU Catalunya

Documentació

Un cop heu enviat la sol·licitud a tramitar i heu rebut l'acusament de rebuda amb l'ID de la tramitació, podeu adjuntar la documentació a través de La Meva Carpeta de Tràmits Gencat. El termini per fer-ho és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud:

  1. IconaWORD Curriculum Vitae. El CV ha de contenir, en un dels seus apartats, un resum de la trajectòria científica que no excedeixi d'un full i les deu millors contribucions científiques. Pel que fa als apartats B (Publicacions), C (Obres artístiques i projectes arquitectònics), D (Patents i models d'utilitat) del CV, cal indicar totes les dades que identifiquen els mèrits que s'indiquen. En cas contrari, els mèrits no seran considerats en l'avaluació. A l'enllaç següent trobareu una Guia de bones pràctiques per a la confecció del CV d'AQU Catalunya.
  2. Certificat de tesis doctorals dirigides. Pel que fa a les tesis doctorals dirigides, cal adjuntar un certificat emès per la universitat en el qual hi consti la informació següent: el títol i la data de lectura de la tesi, el nom del doctor o doctora, el nom del director o directora o directors o directores i la qualificació obtinguda.
  3. Publicacions acceptades. No s'han d'adjuntar les publicacions referenciades al CV. No obstant això, en el cas que les publicacions estiguin acceptades però pendents de publicació s'ha d'adjuntar el treball amb un document justificatiu de l'acceptació de la publicació per part de l'editorial en un únic arxiu.
  4. DNI o passaport. Només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la PICA, Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa.
  5. Contracte de treball com a professorat lector tenure-eligible/Tenure-eligible lecturer en vigor en una universitat pública catalana, només en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades a la universitat contractant.

 

Taxes

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Normativa

PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/207/2019, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat als criteris i al procediment per a l'emissió dels informes de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter. Nou!

18.4.2019