Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Publicacions científiques

L'avaluació del professorat es fa de manera indirecta, a partir dels indicis de qualitat que acompanyen les aportacions (articles, monogràfics, etc.) que consten al CV de les persones interessades. En aquest sentit, és fonamental per a les persones sol·licitants que busquin els indicis de qualitat (factor d'impacte, quartil, citacions, etc.) a les principals bases de dades científiques.

AQU Catalunya no té una llista pròpia de revistes científiques. Al contrari, les comissions d'avaluació de professorat consideren les principals llistes bibliomètriques, especialment les de caràcter internacional.

En aquest apartat es poden trobar les adreces web de les principals bases de dades i repertoris emprats en els processos d'avaluació del professorat i les eines de suport per a les persones que preparen les sol·licituds d'acreditació que han desenvolupat els serveis bibliotecaris de les universitats catalanes.

Índexs bibliomètrics

Serveis bibliotecaris de les universitats catalanes

UB: http://crai.ub.edu/

UAB: http://www.uab.cat/bib/

UPC: http://bibliotecnica.upc.edu/

UPF: http://www.upf.edu/bibtic/

UdG: http://www.udg.edu/biblioteca

UdL: http://bid.udl.cat/ca/bid.udl.cat/ca/

URV: http://www.urv.cat/crai/

UOC: http://biblioteca.uoc.edu/ca

URL: http://www.url.es/serveis/biblioteques

UVIC: http://www.uvic.cat/biblioteca

UIC: http://www.uic.es/ca/biblioteca

UAO: https://www.uaoceu.es/ca/biblioteca

Altres recursos

Think, Check, Submit. Web destinada a orientar els autors per a escollir les revistes on publicar: http://thinkchecksubmit.org

Preguntes freqüents

  • Com puc consultar els indicis de qualitat de les revistes (impacte, classificació, citacions...)?

AQU Catalunya no disposa d'una classificació pròpia de revistes. Així, en el procés d'avaluació es fan servir la classificació científica de la Web of Science: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition o Social Sciences Edition, així com altres bases de dades de citació (p.e. SCOPUS).

D'altra banda, existeixen diferents eines que faciliten informació sobre la difusió científica de les revistes (p.e. MIAR).

Finalment, els Serveis Bibliotecaris de les universitats disposen de professionals i eines que us poden ser d'utilitat. A tall d'exemple, podeu consultar:

  • S'han de consignar els índexs d'impacte corresponents a les revistes en què s'ha publicat?

Sí, cal consignar el índexs d'impacte. Els índexs corresponents els edita l'ISI Journal Citation Reports (JCR) i es poden consultar a través d'Internet a totes les universitats públiques catalanes. Actualment, el JCR només publica els índexs d'impacte corresponents als àmbits científics (Science Citation Index) i de les ciències socials (Social Science Citation Index).
 

  • Què són els quartils?

La persona sol·licitant haurà de fer constar el quartil que ocupa la revista en què ha publicat un determinat article en l'àmbit corresponent del JCR on apareix.

Per exemple, suposem que una revista apareix en l'àmbit del JCR Applied Physics. Primer s'han d'ordenar les revistes per ordre decreixent d'índex d'impacte, de forma que la primera revista serà sempre la de major índex d'impacte i la darrera la revista amb l'índex d'impacte menor. Suposem que aquesta revista ocupa el lloc 12 de 100. Per calcular els quartils es dividiria el nombre total de revistes (100) entre 4. En aquest cas cada quartil es compon de 25 revistes. El primer quartil comprèn les revistes de l'1 al 25, el segon quartil del 26 al 50, el tercer quartil del 51 al 75 i el quart quartil del 76 al 100.
 

  • Quin quartil s'indica en el cas que una revista aparegui a més d'un àmbit del JCR?

En el cas que una revista aparegui a més d'un àmbit es farà constar aquell en què la revista ocupi un lloc més elevat. És a dir, el més favorable.
 

  • A què fa referència el nombre de cites que apareix a l'apartat de publicacions indexades del currículum?

Fa referència al nombre de vegades que un article ha estat citat per altres investigadors. El nombre de citacions es pot consultar al Web of Science.
 

  • Què he de fer per tenir les meves dades disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)?

Si sou investigador/a d'alguna de les universitats i/o centres de recerca que participen al PRC i voleu que hi apareguin les vostres publicacions, projectes, grups de recerca o suggerir modificacions, us podeu posar en contacte directament amb la vostra institució.

22.5.2019