Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Taxes i preus públics

La taxa o el preu públic corresponent s'ha de fer efectiu en un termini màxim de deu dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Les instruccions per fer el pagament es trobaran durant el procés de tramitació de la sol·licitud al web de Tràmits Gencat de la Generalitat de Catalunya. La plataforma permet fer el pagament de dues maneres: amb carta de pagament o amb targeta de crèdit. No és possible pagar les taxes per transferència bancària.

Els imports que s'indiquen a continuació inclouen el 21% d'IVA (vàlids a partir del 20 de març de 2015).

Avaluació Import general Família nombrosa de categoria general i monoparental Família nombrosa de categoria especial
Taxes*
Informes de professorat lector 64,19 € 44,95 € 32,13 €
Acreditacions de recerca i recerca avançada 101,64 € 71,15 € 50,82 €
Avaluació activitat investigadora del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques 63,53 € 44,47 € 31,76 €
Avaluació activitat investigadora del PDI funcionari i contractat de les universitats privades  101,64 € 71,15 € 50,82 €
Preus públics**
Avaluació activitat investigadora del PDI contractat. Conveni universitats i centres adscrits 96,80 € 67,76 € 48,40 €
Avaluació activitat investigadora del PDI contractat. Conveni universitats i centres adscrits de titularitat pública 60,50 € 42,35 € 30,25 €
Reconeixement activitat de recerca del professorat agregat interí 60,50 € 42,35 € 30,25 €
Visita formativa a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per part d'organitzacions d'assegurament de la qualitat de l'educació superior 121,00 €    

Tràmits lliures de taxes: El reconeixement de l'avaluació positiva emesa per la CNEAI i la certificació de l'activitat docent.

Per demanar l'emissió d'un duplicat d'un informe de professorat lector o professorat col·laborador, d'una acreditació de recerca o de recerca avançada, d'una avaluació de l'activitat desenvolupada pel personal investigador i d'una avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades, s'ha de seguir el procediment següent:

  1. Fer el pagament de la taxa indicada a qualsevol entitat bancària per transferència al compte de La Caixa 2100-5000-51-0200030583 (Swift code: CAIXESBBXXX, IBAN code: ES48 2100 5000 5102 0003 0583), tot indicant cognoms i nom de la persona sol·licitant, i el concepte "duplicat".

    • Import general: 19,30 €
    • Família nombrosa de categoria general i monoparental: 13,49 €
    • Família nombrosa de categoria especial: 9,62 €
  2. Enviar un correu electrònic a l'adreça professorat@aqu.cat sol·licitant l'emissió del duplicat i adjuntar una còpia del comprovant de la transferència.
  3. Recollir el duplicat a les instal·lacions de l'Agència (l'Àrea de Professorat i recerca comunicarà el dia per correu electrònic). Si es demana, el duplicat es pot rebre per correu postal.
  4. AQU Catalunya destruirà els duplicats que no es recullin en un termini de tres mesos.

 

* Les taxes esmentades estan regulades a l'article 27.1 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

** Els preus públics esmentats estan regulats a l'ORDRE ECO/9/2015, de 12 de gener, per la qual s'autoritzen preus públics per la prestació de determinats serveis i activitats de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

31.8.2016