Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Nota legal

AQU Catalunya, amb NIF Q0801199A, és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, segons la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La finalitat d'aquest avís legal és establir els principis i les condicions de l'accés i l'ús per part dels usuaris al lloc web i els continguts d'AQU Catalunya.

Accés i ús dels continguts

AQU Catalunya posa a la disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen al seu lloc web, amb subjecció a aquestes condicions d'accés i d'ús. Aquestes condicions poden ser actualitzades periòdicament i consultades pels usuaris en tot moment.

Totes les referències efectuades a AQU Catalunya en aquest avís legal o a la pàgina web que dóna accés a aquest avís s'entendran efectuades en la mesura que pugui ser considerada subjecte actiu o passiu de les relacions que es generin amb els usuaris o dels usos que es facin dels serveis i els elements del lloc web.

Els continguts facilitats al web d'AQU Catalunya són gestionats i elaborats per AQU Catalunya, llevat de les informacions procedents de fonts externes al mateix lloc web, sobre les quals es farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

En aquests casos, AQU Catalunya no es fa responsable de la inexactitud o la manca d'actualització de la informació d'aquestes fonts externes, atès que la seva responsabilitat s'estableix únicament amb relació a aquells continguts que provenen de fonts pròpies i degudament identificades amb el seu copyright.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per AQU Catalunya sota criteris de bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats i sense contravenir l'ordre públic ni la legislació vigent. Especialment, i sense caràcter exhaustiu, es prohibeix: l'enviament de correu massiu no sol·licitat o spamming; qualsevol forma de violació dels drets de tercers; introduir virus informàtics, arxius defectuosos o programes que puguin causar qualsevol dany o perjudici al lloc web, i utilitzar aquest web amb finalitats comercials o publicitàries de manera inadequada de conformitat amb la seva finalitat.

Així mateix, es prohibeix a l'usuari qualsevol ús dels continguts amb finalitats delictives i il·lícites o, si és el cas, amb voluntat i intenció de perjudicar, impedir, danyar o sobrecarregar de qualsevol manera la utilització i el funcionament normal del web o de tercers, directament o indirecta, sigui quin sigui el resultat. Igualment, queda prohibit l'ús del web i els seus continguts amb finalitats de propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes i discriminatòries envers la raça, el gènere, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans. En tot cas, la difusió d'idees o opinions personals per part de l'usuari s'ajustarà als criteris de respecte i dignitat envers la resta de persones, sense afirmacions ni insinuacions ofensives, insultants o de menyspreu.

L'usuari no pot reproduir, distribuir, transmetre, adaptar, modificar ni alterar cap dels continguts i altres elements del web, llevat que tingui l'autorització expressament atorgada al seu favor per AQU Catalunya.

Qualsevol enllaç que s'efectuï amb els continguts del web requereix la conformitat prèvia d'AQU Catalunya i ha de permetre, mitjançant la visualització oportuna, la identificació de la seva procedència. La utilització d'aquesta informació en altres llocs d'Internet requereix autorització expressa.

S'ha de tenir en compte que la versió jurídicament vàlida de les convocatòries i els principals actes administratius que se'n derivin és la que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o, si escau, en butlletins oficials d'altres administracions públiques.

Protecció de dades de caràcter personal

AQU Catalunya és titular dels fitxers de dades personals recaptades per via en línia i gestionades per aquesta via.

Les dades personals subministrades mitjançant els formularis que constin al lloc web d'AQU Catalunya seran incorporades als seus fitxers depenent de la finalitat de la seva tramesa.

AQU Catalunya garanteix la privadesa dels serveis en línia de conformitat amb les exigències legals i informa de la política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin d'una manera lliure i voluntària la seva voluntat de facilitar a AQU Catalunya les seves dades per mitjà del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per AQU Catalunya en el seu lloc web.

L'usuari consent el tractament de les dades personals esmentades per part d'AQU Catalunya en els termes d'aquesta política de tractament de dades de caràcter personal.

AQU Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la llei, i també tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

AQU Catalunya ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades. Malgrat això, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són plenament inexpugnables.

Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i que siguin estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquestes dades seran objecte de tractament i s'incorporaran als corresponents fitxers d'AQU Catalunya, que proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la política de tractament de dades de caràcter personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment, amb la finalitat que AQU Catalunya procedeixi al tractament de les dades personals dels usuaris. Llevat dels camps en els quals s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

AQU Catalunya informarà expressament els usuaris sobre la cessió de les seves dades de caràcter personal a tercers, i indicarà la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcter personal. D'aquesta manera, en el moment del registre per part dels usuaris a qualsevol dels serveis del lloc web gestionats per AQU Catalunya, es demanarà el consentiment a l'usuari perquè cedeixi les dades de caràcter personal a AQU Catalunya.

AQU Catalunya no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del lloc web a tercers sense el consentiment expressament atorgat per l'usuari, de manera que AQU Catalunya oferirà prèviament la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió.

No obstant això, per a qualsevol dubte respecte dels usuaris, es poden posar en contacte amb AQU Catalunya per mitjà de comunicació a l'adreça de correu electrònic infor@aqu.cat o bé de correu postal adreçat a AQU Catalunya, C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona.

Els usuaris consenten que s'utilitzi la informació sobre les seves dades personals quan així sigui requerida per les autoritats administratives competents o per manament judicial.

La recollida i el tractament de les dades personals, com a conseqüència de la navegació per les pàgines del lloc web, de la consulta o la sol·licitud de qualsevol dels serveis oferts per AQU Catalunya, té com a finalitat, a més de proporcionar als usuaris una experiència personalitzada a la xarxa del web d'AQU Catalunya, la gestió, l'administració, la prestació, l'ampliació i la millora dels serveis als quals els usuaris decideixin subscriure's, donar-se d'alta o utilitzar, i l'adequació dels serveis esmentats a les necessitats dels usuaris.

La recollida i el tractament de dades personals també té com a finalitat l'estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis d'AQU Catalunya i les seves actualitzacions, i la tramesa per mitjans tradicionals o electrònics de la informació dels serveis oferts per AQU Catalunya.

En cap cas, AQU Catalunya no utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les esmentades més amunt, llevat d'advertiment previ recollit al lloc web.

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, l'ús i la cessió de les seves dades per mitjà de comunicació a l'adreça de correu electrònic infor@aqu.cat, de correu postal adreçat a AQU Catalunya, C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, o bé per mitjà d'altres maneres admeses en dret.

Igualment, els usuaris poden exercir el dret a estar informats sobre les finalitats per a les quals autoritzen l'ús de les seves dades, de les cessions realitzades per AQU Catalunya de les seves dades a tercers, que hagin de conèixer les dades personals dels usuaris per poder prestar el servei d'una manera eficient a través d'aquest avís legal, i, si escau, per mitjà dels avisos corresponents per part d'AQU Catalunya als usuaris.

AQU Catalunya estén aquesta política de protecció de tractament de dades de caràcter personal a la prestació dels seus serveis principals i accessoris.

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè AQU Catalunya compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@aqu.cat, un escrit al c. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, o bé per telèfon al 93 268 89 50.

Responsabilitats

AQU Catalunya no és responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l'accés als continguts, les informacions, les opinions, els conceptes i les imatges facilitades pels usuaris o tercers que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l'ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel·lectual i industrial o que continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de software similar.

AQU Catalunya no té coneixement de continguts allotjats al seu lloc web que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l'ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel·lectual i industrial o que continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de software similar.

En el moment en què AQU Catalunya tingui coneixement de la il·licitud d'algun dels continguts, les opinions i els conceptes allotjats al seu lloc web, o que continguin virus informàtics o rutina de software similar, procedirà a la seva retirada immediata en un termini no superior a les vint-i-quatre hores, llevat de causa de força major.

AQU Catalunya queda exonerada de responsabilitats derivades de danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la captació i l'ús per part de tercers de les informacions i les opinions facilitades pels usuaris del lloc web que gestiona.

En qualsevol cas, AQU Catalunya no assumeix responsabilitats de les informacions i els continguts aliens als llocs web que no gestioni.

Exempció de responsabilitat per continguts allotjats a llocs web accessibles des del lloc web d'AQU Catalunya
AQU Catalunya no es fa responsable de les informacions, les opinions i els conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s'accedeixi a través del lloc web per mitjà d'enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin en aquest lloc web interconnectat.

AQU Catalunya no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del lloc web, que serà responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi i els utilitzi.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc web
AQU Catalunya presta els seus serveis i continguts de manera continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació satisfactòriament.

AQU Catalunya, quan ho consideri convenient, pot fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda al lloc web, als serveis o als canals, sense que això doni lloc ni dret a cap mena de reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.

AQU Catalunya no es fa responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas, AQU Catalunya portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de problemes tècnics.

AQU Catalunya no es fa responsable dels danys i els perjudicis de tota mena que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l'ús que facin al lloc web a través d'aquestes dades.

Propietat intel·lectual dels continguts

Els textos (informacions, conceptes, opinions i anàlegs) i els elements gràfics (disseny, codi font i anàlegs) que formen part del lloc web d'AQU Catalunya difosos a través d'aquest web, com també la seva presentació i muntatge, són de titularitat exclusiva d'AQU Catalunya i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides, de conformitat amb les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de propietat intel·lectual, i resulten igualment aplicables els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

No obstant això, els usuaris poden portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb les finalitats exclusives d'emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los en paper per a ús estrictament privat.

Al marge d'això, es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, transformació o presentació, total o parcial, del contingut del lloc web d'AQU Catalunya o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, per a una utilització més enllà de les esmentades, fins i tot citant la font, sempre que no es disposi de l'autorització expressa i per escrit d'AQU Catalunya.

La infracció d'aquests usos donarà lloc a l'exercici de les accions legals pertinents per part d'AQU Catalunya contra l'usuari.

En especial, es prohibeixen igualment les accions següents, sense el consentiment expressament atorgat per escrit d'AQU Catalunya:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a AQU Catalunya per mitjà de framing.
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és d'AQU Catalunya mitjançant on line linking.
  • L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a AQU Catalunya conforme a les disposicions de la Llei de propietat intel·lectual.

AQU Catalunya ha d'autoritzar de manera expressa l'establiment d'enllaços d'hipertext (hipervincles) en altres llocs web adreçats a la pàgina d'inici d'AQU Catalunya, sempre que les pàgines corresponents apareguin en una finestra completa, sota les seves adreces respectives i amb l'autorització d'AQU Catalunya, després d'haver-ho acordat prèviament.

Tots els drets no concedits expressament a l'usuari s'entenen reservats a favor d'AQU Catalunya.

Tots els signes distintius, els logotips i, en general, els símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin al lloc web d'AQU Catalunya i que hi facin referència són de propietat seva i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Imatges

Per tal d'oferir el millor servei possible als diferents grups d'interès d'AQU Catalunya, l'Agència utilitzarà fotografies dels esdeveniments relacionats amb AQU Catalunya en aquest lloc web i en les seves publicacions. Aquestes fotografies poden identificar els individus. Si vostè s'oposa a aparèixer en qualsevol imatge publicada en aquests suports, cal que es posi en contacte amb AQU Catalunya (comunicacio@aqu.cat) i procedirem a eliminar la imatge al més aviat possible per tal de respectar la seva petició.

15.6.2018