Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Jornada VSM 2012

Jornada de metaavaluació dels processos de verificació, seguiment i modificació de les titulacions oficials

Lloc i data 

Universitat Autònoma de Barcelona, Hotel Campus, Edifici Blanc - Vila Universitària Campus de la UAB, 08193 Bellaterra, 6 de març de 2012. Hi van assistir prop de 200 persones.

PDF PDF Conclusions de la jornada

Tema

Amb la publicació del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, AQU Catalunya va recuperar la potestat per emetre informes d'avaluació preceptius en el procés de verificació de les titulacions oficials de les universitats catalanes. Així, l'Agència disposa finalment de la plena competència en tots els processos d'avaluació de les titulacions oficials a Catalunya: la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació.

L'any 2010 AQU Catalunya va elaborar i difondre el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials (Marc VSMA), que té com a objectiu estructurar d'una manera lògica els quatre processos d'avaluació de les titulacions oficials, a fi de proporcionar una major coherència conceptual i eficiència en la seva realització; l'any 2011, prenent com a referència el Marc VSMA, l'Agència ha iniciat els processos de verificació, modificació i seguiment de les titulacions.

La jornada té un doble objectiu: d'una banda, l'anàlisi del desenvolupament i els resultats dels processos de verificació, seguiment i modificació desplegats fins al moment i, de l'altra, la reflexió sobre aspectes del Marc VSMA encara en elaboració, com l'acreditació i la recollida de les opinions dels agents implicats mitjançant enquestes de satisfacció. Les conclusions que s'extreguin de la jornada serviran per millorar els processos del Marc VSMA.

Per assolir els objectius proposats, AQU Catalunya considera important la participació en la jornada de totes aquelles persones implicades en els processos del Marc desplegats. Per aquest motiu, s'ha convidat als grups d'interès següents:

  • Vicerectors de qualitat i d'ordenació acadèmica.
  • Responsables acadèmics de les titulacions. 
  • Membres de les comissions d'avaluació. 
  • Responsables de les unitats tècniques de qualitat de les universitats. 
  • Estudiants.
     

Documentació per als assistents

PDF PDF Programa

PDF PDF Els processos de verificació i modificació de les titulacions oficials. Balanç i resultats del primer any, Josep Manel Torres Solà, coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya

PDF PDF Experiències del procés de seguiment i visió del procés d'acreditació, Josep A. Ferré Vidal, director d'AQU Catalunya

PDF PDF Grup 1. Disponibilitat i ús de la informació pública

PDF PDF Grup 2. Indicadors i anàlisi valorativa en el seguiment de les titulacions

PDF PDF Grup 3. Desenvolupament de les accions de millora: millora interna, modificacions i reverificació

PDF PDF Grup 4. Acreditació de les titulacions

PDF PDF Grup 5. Indicadors de satisfacció

link Multimèdia

3.10.2013