Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Objectiu

LA FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT: DES DE L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT FINS A L'EXERCICI PROFESSIONAL

Preàmbul

Des de l'any 1996, AQU Catalunya té com a missió la millora de la formació universitària. Des de la perspectiva dels marcs d'acreditació internacional, està establert que la qualitat de la formació no només es tingui en compte en la formació que es duu a terme durant l'estada a la universitat, sinó també en l'accés a la universitat, i en els processos de transició al mercat professional o d'inducció a la carrera professional, incorporant també els mecanismes de formació continuada o lifelong learning.

AQU Catalunya ha recollit al llarg dels darrers anys gran quantitat d'informació mitjançant la identificació dels punts febles, les fortaleses i les bones pràctiques que es realitzen i les ha posat a disposició del sistema universitari català. L'objectiu ha estat la millorar la qualitat de les titulacions i, consegüentment, de la formació de professionals que estan molt més ben preparats per a desenvolupar funcions universitàries dins la societat.

Les dades que analitza l'Agència provenen de diferents fonts:

  • Els processos d'avaluació que realitza per valorar la qualitat dels ensenyaments que imparteixen les universitats catalanes
  • L'enquesta triennal d'inserció laboral als graduats universitaris que fa tres anys que van finalitzar els seus estudis. Enquesta que impulsen totes les universitats catalanes públiques, a través dels consells socials, i privades. Aquesta enquesta, que compta amb sis edicions realitzades, és una de les més fiables i rigorosa d'Europa, i proporciona informació sobre l'ocupació, la qualitat de l'ocupació, la valoració de les competències adquirides i la satisfacció amb els estudis universitaris cursats.
  • L'enquesta d'inserció laboral als ocupadors. Una enquesta realitzada amb col•laboració amb la fundació bancària “la Caixa”, la qual proporciona informació molt valuosa sobre els factors de contractació i les competències dels recent graduats. En la primera edició (2014-2017) s'han fet cinc enquestes: una de genèrica a les empreses, una al sector de Funció Pública, una a Infermeria, una a Medicina i una als centres docents de primària i secundària.
  • Altres fonts provinents del sistema universitari català, com UNEIX, el ROC, etc. que ajuden a alimentar i enriquir les dades d'AQU Catalunya.
  • En relació amb l'enquesta d'inserció laboral als ocupadors val a dir que els resultats de l'enquesta del sector d'Educació es van presentar el 2015. Durant el 2016 quatre grups de recerca, dos dels quals en l'àmbit de l'Educació, van explotar la base de dades de l'enquesta i els resultats dels estudis d'educació (els relacionats amb infantil, primària i secundària) es presenten en aquesta jornada.

Així mateix, un cop conegudes les noves dades que AQU Catalunya ha obtingut fruit de finalitzar els processos d'avaluació, tant als graus com al màster de secundària i de completar la sisena edició de l'enquesta d'inserció laboral, s'ha cregut pertinent aprofitar la jornada per analitzar la formació del personal docent des d'una perspectiva sistèmica. Així, s'aborda des dels perfils que accedeixen a la universitat fins a la seva incorporació a la professió, tant pel que fa a l'àmbit d'infantil, primària i secundària.

Objectiu

A través d'aquesta jornada, AQU Catalunya vol aportar els elements que s'han diagnosticat en el marc de l'Educació i dels referents internacionals, i propiciar així la reflexió i la proposta d'accions que es puguin implementar per millorar la formació del personal docent.

Aquesta jornada s'estructura en tres blocs:

  1. L'accés als estudis universitaris docents
  2. La qualitat de la formació durant els estudis universitaris docents
  3. L'accés a la professió docent

7.6.2017