Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Acreditació

Més informació !

Consulta les titulacions universitàries oficials 

L'acreditació: metodologia i visites externes. Article d'elButlletí d'abril de 2015

Jornada L'acreditació de les titulacions universitàries oficials, 28 d'abril de 2014 a la UAB

El Marc VSMA: metodologia i referents

L'acreditació és la comprovació a partir d'una visita externa que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

Cada any, les universitats i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d'iniciar el procés d'acreditació.

El procés d'acreditació s'estructura en dues etapes: la visita externa i l'acreditació: 

 • La visita externa: és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, el qual queda reflectit en l'informe de visita externa.
 • L'acreditació: és l'emissió, per part de la comissió específica per àmbit, de l'informe de valoració del funcionament de la titulació, l'informe d'acreditació, a partir de totes les evidències de què AQU Catalunya disposa, especialment l'informe de visita externa.

 

Metodologia

La guia d'acreditació

El procés d'acreditació de graus i màsters es descriu a la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, el d'acreditació de doctorats a la Guia per a l’acreditació dels programes oficials de doctorat i el dels Ensenyaments artístics superiors a la Guia per l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors.

Aquestes guies està estructurades en quatre apartats: el primer és una introducció al marc legal i als estàndards europeus; al segon es descriuen els tràmits administratius i els documents necessaris per a l'avaluació, i el tercer i el quart són els apartats clau, on es concreten els estàndards d'avaluació i les rúbriques.

La guia d'acreditació

Els estàndards d'avaluació es corresponen amb sis dimensions, relacionades amb els processos previs de verificació i seguiment.

Aquestes dimensions tracten sobre:

 • la qualitat del programa formatiu,
 • la pertinència de la informació pública,
 • l'eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació,
 • l'adequació del professorat al programa formatiu,
 • l'eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge i
 • la qualitat dels resultats del programa formatiu.

El model d'avaluació proposa tres dimensions optatives addicionals:

 • el desenvolupament i la inserció professionals,
 • la interacció entre recerca i docència i
 • la internacionalització.

Les evidències

PDF Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters (març 2016)

Aquest document és una recomanació de les evidències i els indicadors que s'han d'incloure a l'autoinforme del centre per al procés d'acreditació de titulacions de grau i màsters.

Visita externa

El procés de visita externa, orientat a la millora contínua, és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, el qual queda reflectit en l'informe de visita externa.

La visita externa serveix com a recollida d'evidències per a l'acreditació, que és un procés administratiu que solament pot ser favorable o desfavorable. 

Visita externa

AQU Catalunya planifica anualment amb les universitats les visites externes. La visita es realitza a escala de centre docent i inclou totes les titulacions que han d'iniciar el procés d'acreditació.

Tres mesos abans de fer la visita, el centre ha de presentar, per mitjà de la plataforma d'avaluació d'AQU Catalunya, la documentació següent:

 • L'autoinforme, on s'analitza el funcionament del centre i de les titulacions que s'han de sotmetre a acreditació. L'estructura i els continguts de l'informe es descriuen a la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster.
 • Una mostra de les proves d'avaluació dels estudiants, com ara treballs finals de grau i màster (TFG/TFM), memòries de pràctiques externes i exàmens.
 • Altres evidències que donin suport al desplegament del pla d'estudis.

La visita externa al centre la fa un comitè d'avaluació extern (CAE) nomenat per la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) d'AQU Catalunya. Generalment, el CAE està format per un president, un vocal acadèmic, un vocal estudiant, un vocal professional i un secretari.

Quan finalitza el procès de visita externa, el CAE emet l'informe d'avaluació externa, que és l'informe final de la visita. Aquest informe recull bones pràctiques i propostes de millora, amb l'objectiu de servir com a instrument per a la millora contínua del centre.

Acreditació

El procés administratiu de l'acreditació s'inicia amb la presentació, per part de la universitat, de la sol·licitud d'acreditació del títol a través de l'extranet de les administracions catalanes.

A partir de l'informe de visita externa del centre on s'imparteix el títol que s'ha d'acreditar, la comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació —Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura, i doctorats— emet l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

L'informe d'acreditació de la titulació es trametrà de manera oficial a les entitats estatals i autonòmiques competents perquè continuï el procés administratiu de l'acreditació del títol.

Per a les titulacions acreditades amb condicions, els seus responsables i AQU Catalunya acorden un pla de millora que s'haurà d'implantar en un termini màxim de dos anys. Un cop finalitzat aquest període, les titulacions hauran de presentar un informe de seguiment que evidenciï els resultats de les accions implantades.

A partir de l'informe d'acreditació, AQU Catalunya reconeix, per mitjà de l'emissió del certificat i el segell de qualitat corresponent, les titulacions acreditades i acreditades amb excel·lència.

Segells d'acreditació

 

En el cas dels segells d'acreditació de les titulacions, aquests segells poden ser:

 • Segell favorable, que s'aconseguirà quan la titulació o el centre hagi superat el procés d'acreditació o de certificació, amb independència de les qualificacions obtingudes. Aquest segell inclou les valoracions "favorable" i "favorable amb condicions" de la Guia per a l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster.
 • Segell d'excel·lència, que s'aconseguirà quan la titulació hagi superat el procés d'acreditació i, a més a més, hagi obtingut la qualificació global "acreditat en progrés d'excel·lència", que és quan la majoria de criteris d'acreditació de la guia corresponent s'assoleixen amb qualitat i, en conseqüència, s'identifiquen nombroses bones pràctiques que excedeixen el nivell mínim requerit.
 • Segell amb distinció, que s'aconseguirà quan una titulació hagi superat l'avaluació de les dimensions addicionals sol·licitades establertes a la guia corresponent. S'afegirà al segell, com a distinció, el nom de la dimensió avaluada.

Resultats

Podeu consultar els títols que han rebut el certificat i el segell d'acreditació a:

link EUC informes, portal d'informes d'avaluació del sistema universitari català emesos per AQU Catalunya

link Titulacions universitàries oficials

 

Evolució de les visites externes a centres i títols avaluats (darrer quinquenni)

Acreditació de programes interuniversitaris

En el document Conditions for the recognition by AQU Catalunya of joint programmes accreditations using the European Approach framework es recullen les condicions per les quals l'avaluació d'un programa interuniversitari realitzada per una altra agència inscrita al registre d'Agències d'EQAR, sigui reconeguda directament per a AQU Catalunya.

Aquestes condicions, que s'han elaborat tenint en compte l'European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, inclouen els processos d'acreditació ex ante com els ex post, i els aspectes que s'han de tenir en compte en els processos d'acreditació.

PDF Conditions for the recognition by AQU Catalunya of joint programmes accreditations using the European Approach framework

Metaavaluació

AQU Catalunya publica l’Informe de metaavaluació del procés d’acreditació de graus i màsters universitaris del període 2014-2017. L’informe analitza el funcionament i els resultats del programa amb la finalitat d’informar, retre comptes i millorar el procés.

PDF Acreditació de graus i màsters universitaris: informe de metaavaluació (2014-2017)

Normativa

PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/1902/2014, de 31 de juliol, per la qual s'obre el procediment per a la presentació de sol·licituds per a la renovació de l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau, màster universitari i doctorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya

18.5.2020