Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Acreditació institucional dels centres universitaris

Des de 2007, AQU Catalunya ha ajudat les universitats a dissenyar els sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels seus centres universitaris a través del programa AUDIT. L'any 2014 l'Agència va avaluar el desplegament d'aquest programa i va començar a emetre les certificacions dels SGIQ.

D'acord amb el Reial decret 420/2015, per obtenir l'acreditació institucional els centres hauran d'haver renovat l'acreditació del 50% dels seus títols i tenir certificada la implantació del seu SGIQ. Aquest Reial decret es concreta en una Resolució del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports sobre el procediment per a l'acreditació institucional de centres d'universitats públiques i privades.

L'obtenció de l'acreditació institucional permetrà als centres universitaris l'acreditació de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre per un període de cinc anys renovables.

Requisits

Per poder demanar l'acreditació institucional de centres d'universitats públiques i privades, s'ha de presentar una sol·licitud en què la persona representant de la universitat ha de declarar i/o certificar que es compleixin els requisits següents:

  • Declaració que el centre ha renovat l'acreditació inicial d'almenys la meitat dels títols oficials de Grau i d'almenys la meitat dels títols oficials de Màster que imparteixen d'acord amb l'article 27.bis del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
  • Certificat que els títols de Grau i Màster del centre inscrits al RUCT s'estan impartint de manera efectiva.
  • Declaració que el centre ha estat avaluat favorablement en el marc del programa AUDIT i disposa del certificat d'implantació del SGIQ del centre que sol·licita l'acreditació institucional.

Sol·licitud i procediment d'avaluació

El termini de presentació de sol·licituds està obert de manera permanent. La universitat presentarà una sol·licitud per cada centre que demani l'acreditació institucional, tot emplenant el formulari de sol·licitud que s'haurà d'enviar signat electrònicament a través del tràmit de l'EACAT anomenat "Tamesa a AQU Catalunya":

WORD Formulari de sol·licitud

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) emetrà un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats.

Segell

Quan el centre obtingui l'acreditació institucional, AQU Catalunya emetrà un segell d'acreditació per a cada una de les titulacions que imparteix i un segell d'acreditació institucional per al centre. Consulteu les condicions d'ús dels segells.

Segell_AInstitucional_ca

Validesa

La renovació de l'acreditació dels centres, o reacreditació institucional, s'ha de produir abans del transcurs de cinc anys comptats a partir de la data d'obtenció de la primera resolució d'acreditació, o següents, del Consell d'Universitats.

15.10.2018