Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

AUDIT

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles. ANECA, ACSUG i AQU Catalunya despleguen de forma conjunta el programa AUDIT, amb els objectius següents:

  • Afavorir el desenvolupament i la implementació de SGIQ de la formació universitària, dels centres universitaris, i també d'altres institucions d'educació superior, integrant totes les activitats relacionades amb l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments que s'han desenvolupat i assegurant que el SGIQ sigui l'instrument utilitzat per al seguiment dels programes formatius.
  • Posar en pràctica un programa que contribueixi al reconeixement del disseny dels SGIQ a través de l'avaluació de l'adequació dels SGIQ dissenyats i la certificació posterior dels SGIQ implementats.
     

El programa AUDIT presenta tres fases. La primera, d'orientació del disseny dels SGIQ; la segona, d'avaluació del disseny dels SGIQ; i la tercera, de certificació dels SGIQ implementats.

4.5.2017