Agčncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Calls for applications

ASSESSMENT   Des. Jan. Feb. Mar. Abr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov.
Validation (ex-ante assessment) of bachelor and master programmes Universitats / EAS                          
  AQU                          
Modification of bachelor's and master's programmes Universitats / EAS                        
  AQU                        
Monitoring of programmes Universitats / EAS                        
  AQU                        
Site visits and Accreditation Universitats            Planning          
  AQU                        
Certification IQAS Universitats            Planning          
  AQU                        

* EAS: Arts higher education programmes

  Applications 
  Assessment

18.1.2018