Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Centres adscrits (2008-2010)

Aquest programa ha consistit en l'avaluació institucional dels centres adscrits que presentaven propostes de titulacions adaptades a l'EEES per implantar a partir del curs acadèmic 2009-2010. Els propòsits de l'avaluació de centres adscrits van ser els següents:

  1. Ajudar a que tots els centres adscrits del sistema universitari català assolissin un nivell de qualitat que els permetés abordar amb garanties la preparació i la impartició de títols de grau i màster, d'acord amb els requeriments del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; o la incorporació al programa AUDIT per a l'impuls dels sistemes de garantia de la qualitat.
  2. Estimular alguns centres perquè assolissin o demostressin l'assoliment de nivells de qualitat avançats en un o més àmbits de la seva actuació.
  3. Ajudar a la presa de decisions de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa pel que fa a la programació universitària.

Avaluació

Hi ha dos nivells d'avaluació, el bàsic i l'avançat. El nivell bàsic, obligatori per a tots els centres, fixa un conjunt d'estàndards i de criteris específics de qualitat en relació amb:

1. Els programes de formació.
2. El govern del centre.
3. Els recursos humans.
4. Els recursos materials.

El nivell avançat, opcional, té com a objectiu estimular els centres a millorar la seva qualitat fins a nivells d'excel·lència, en un àmbit o més de la seva actuació. Es considera un ventall més ampli d'àmbits d'actuació del centre, que inclou els següents:

1. Els programes de formació.
2. El govern del centre.
3. Els recursos humans.
4. Els recursos materials.
5. La recerca i la transferència de coneixement.
6. La implicació en la comunitat.

PDF PDF Programa d'avaluació de centres adscrits. Guia d'avaluació interna (2a edició)

PDF PDF Programa d'avaluació de centres adscrits. Guia d'avaluació externa (2a edició)

Experts

PDF PDF Perfil dels avaluadors

PDF PDF Composició dels comitès d'avaluació externa. Primera fase

PDF PDF Composició dels comitès d'avaluació externa. Segona fase

PDF PDF Composició dels comitès d'avaluació externa. Tercera fase

Resultats

link Resultats

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

12.8.2013