Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Centres de recerca (2006-2008)

El Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) va crear el Comitè Interdepartamental per a l'Avaluació de la Recerca (CIAR), amb l'objectiu de crear i coordinar una estructura professional d'avaluació d'R+D. Format per les tres agències i les dues fundacions catalanes involucrades en activitats d'avaluació de recerca —AQU Catalunya, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM), Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)—, aquest comitè va rebre l'encàrrec dur a terme l'avaluació macro ex post del III Pla de Recerca de Catalunya (PRC) 2001-2004.

En aquest context, AQU Catalunya i el CIRIT van signar un conveni de col·laboració pel qual l'Agència, l'any 2006, va dur a terme l'avaluació del Programa de Centres de Recerca del III PRC 2001-2004. Aquest procés avaluava l'assoliment d'alguns objectius generals establerts en el III PRC, donada la mancança d'objectius específics en el Programa de centres d'R+D. El III PRC va subvencionar 45 centres, 38 dels quals eren centres de recerca i 7 de referència.

Avaluació

L'avaluació es plantejava com una anàlisi exhaustiva d'assoliment dels objectius del Programa per part dels centres subvencionats, sense fer una avaluació del centre. Per tal de dur a terme aquesta avaluació, la Comissió d'Avaluació del Programa de Centres de Recerca (ACRE) va examinar les memòries d'activitats dels centres subvencionats. L'informe final d'avaluació del Programa de centres de recerca del III PRC es va lliurar al CIRIT.

Document PDF PDF Guia d'avaluació del Programa de Centres de Recerca del III PRC 

Document PDF PDF Resum executiu de l'informe final d'avaluació del Programa de centres de recerca del III PRC

Accions posteriors

Després de participar en aquest procés d'avaluació, i a partir d'experiències que havien tingut lloc a Espanya i altres països, AQU Catalunya va elaborar una guia amb l'objectiu de contribuir a la millora de la planificació, la gestió i la política dels centres d'R+D vers l'excel·lència.

PDF PDF Guia d'avaluació de centres d'R+D

Aquest document descriu un procés d'avaluació que segueix els estàndards de l'ENQA, on després d'una etapa d'avaluació interna, amb l'elaboració d'un informe d'autoavaluació per part d'un comitè d'avaluació interna, té lloc l'avaluació externa amb un comitè format per experts internacionals. Pel que fa a l'autoavaluació, la Guia descriu els eixos següents:

  • missió
  • visió: política i pla estratègic
  • organització i lideratge
  • recursos humans
  • infraestructures
  • relacions externes
  • interacció amb la societat, comunicació i imatge
  • resultats
  • generació de recursos econòmics: projectes i convenis
  • activitat docent (si escau)

Aquests aspectes permeten analitzar totes les dimensions que han de conduir a l'avaluació del centre.

13.8.2013