Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Ensenyaments artístics superiors

Els estudis superiors de Música, Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Disseny i Arts Plàstiques, que depenen del Departament d'Ensenyament, formen part de l'Espai europeu d'educació superior des del curs acadèmic 2010-2011; des de l'any 2012, per encàrrec del Departament d'Ensenyament, AQU Catalunya, a través la Comissió específica d'Arts i Humanitats de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, és l'òrgan responsable de la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors.

De conformitat amb la transparència que s'exigeix a les institucions universitàries i als centres d'ensenyament superior en el marc de l'Espai europeu d'educació superior, les institucions han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels programes formatius impartits, formalment establerts i públicament disponibles. En aquesta línia, el Departament d'Ensenyament i AQU Catalunya han establert les bases del programa AUDIT-EAS per a l'orientació i l'avaluació del disseny dels SGIQ dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.

Verificació i modificació

Per dur a terme la verificació dels ensenyaments artístics superiors es té en compte el material metodològic del Marc VSMA i s'aplica la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster.

 DOC Model per a l'elaboració de la memòria de verificació de títol oficial EAS

 PDF Procediment per a la presentació de la proposta i l'avaluació dels plans d'estudi dels ensenyaments artístics superiors (març 2016)

 PDF Procediment per a la presentació i l'avaluació de les modificacions introduïdes en els títols d'ensenyaments artístics superiors (novembre 2016)

Seguiment

Per dur a terme el seguiment dels ensenyaments artístics superiors s'aplica la Guia per al seguiment dels títols d'ensenyaments artístics superiors, que és una adaptació de la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster a les especificitats dels ensenyaments artístics superiors.

 DOC Model per a l'elaboració de l'informe de seguiment de títol oficial EAS

PDF PDF Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi dels ensenyaments artístics superiors

Acreditació

AQU Catalunya ha publicat la Guia per l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors per dur a terme l'acreditació dels títols superiors i màsters d'ensenyaments artístics. Aquesta metodologia està basada en Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, i ha tingut en compte els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES (ESG) i les característiques normatives dels estudis d'educació superior. En ella es descriuen els estàndards i el procés d'acreditació. Els sis estàndards són:

  • Qualitat del programa formatiu
  • Pertinència de la informació pública
  • Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat
  • Adequació del professorat al programa formatiu
  • Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
  • Qualitat dels resultats dels programes formatius

PDF Guia per l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors

AUDIT-EAS

Metodologia

AQU ha elaborat i publicat la Guia d'avaluació del disseny del sistema de garantia interna de la qualitat dels ensenyaments artístics superiors. Aquest document té un contingut i una estructura similars a la Guia d'avaluació del disseny del sistema de garantia interna de la qualitat de la formació universitària, atesa l'equivalència, amb caràcter general, dels títols superiors d'ensenyaments artístics amb els títols universitaris. Amb tot, AQU Catalunya ha adaptat algunes dimensions al context dels ensenyaments artístics superiors i hi ha incorporat l'experiència acumulada durant aquests últims anys en l'avaluació dels SGIQ de centres universitaris.

Resultats

link EUC informes, portal d'informes d'avaluació del sistema universitari català emesos per AQU Catalunya

6.9.2018