Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Metodologia i documents de referència

Material metodològic
Marc VSMA PDF PDF Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (juliol 2016) Nova edició!
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

Doctorats

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat (octubre 2016) Nova edició!

Seguiment

Graus i màsters

PDF PDF Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

Doctorats

PDF PDF Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat (octubre de 2016) Nova edició!

Acreditació

PDF PDF Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

PDF PDF Guia per a l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

PDF PDF Guia per a l'obtenció d'un "label" per a graus i màsters, integrat en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya (abril 2014)

Labels

PDF PDF Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat ("labels") (abril 2014)

Certificació PDF PDF Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (octubre 2016) Nova edició!
  
Referents catalans
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDF PDF Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia (setembre 2014)

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster (abril 2014)

PDF PDF Directrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de verificació i modificació (novembre 2013)

Doctorats

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat (març 2016) Novetat!

Seguiment

PDF PDF Directrius per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (abril 2014)

Acreditació

PDF PDF Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters (març 2016) Novetat!

PDF PDF Terminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d'acreditació de títols (març 2015)

PDF PDF Directrius per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (novembre 2013)

Labels PDF PDF Criteris per al tractament de "labels" obtinguts directament per les universitats (abril 2014)
  
Referents estatals
PDF PDF Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

PDF PDF Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

PDF PDF Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales (juliol 2010)

  
Referents europeus
PDF PDF Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (2015)

 

19.6.2017