Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Metodologia i documents de referència

Material metodològic
Marc Català de Qualificacions PDF PDF Marc Català de Qualificacions per a l'Educació Superior (novembre 2019)
Marc VSMA PDF PDF Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (juliol 2016)
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (juliol 2019)

Doctorats

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat (juliol 2019)

Referents (benchmarks)

Enllaç extern Consulta els referents o benchmarks publicats fins ara.

Ensenyaments artístics superiors

PDF Procediment per a la presentació de la proposta i l’avaluació dels plans d’estudi dels Ensenyaments artístics superiors (novembre 2015)

PDF  Procediment per a la presentació i l'avaluació de les modificacions introduïdes en els títols d'ensenyaments artístics superiors (novembre 2016)

Seguiment

Graus i màsters

PDF PDF Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (juliol 2019)

Doctorats

PDF PDF Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat (juliol 2019)

Ensenyaments artístics superiors

PDF Guia per al seguiment dels títols d'ensenyaments artístics superiors (setembre 2013)

Acreditació

Graus i màsters

PDF PDF Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (juliol 2019)

PDF PDF Guia per a l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster (juliol 2019)

PDF PDF Guia per a l'obtenció d'un "label" per a graus i màsters, integrat en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya (abril 2014)

Doctorats

PDF Guia per a l'acreditació dels programes oficials de doctorat (juliol 2019)

Ensenyaments artístics superiors

PDF Guia per l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors (juliol 2017)

Certificació del SGIQ

PDF PDF Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (juliol 2019)

PDF Guia d'avaluació del disseny del sistema de garantia interna de la qualitat dels ensenyaments artístics superiors (novembre 2013)

Perspectiva de gènere en la docència PDF Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària (febrer 2019)
Labels

PDF PDF Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat ("labels") (abril 2014)

Avaluació de la recerca dels departaments

PDF Guia per a l'avaluació de l'activitat de recerca dels departaments (juliol 2019)

  
Referents catalans
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDF PDF Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia (setembre 2014)

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster (abril 2014)

PDF PDF Directrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de verificació i modificació (novembre 2013)

Doctorats

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat (març 2016)

Seguiment

PDF PDF Directrius per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (abril 2014)

PDF PDF Recomanacions sobre els informes de seguiment de centre (ISC) 

Acreditació

PDF PDF Procediment adaptat per a la reacreditació de titulacions de grau i màster (juliol 2018)

PDF PDF Consideracions per la renovació de l’acreditació dels títols que participen en dobles titulacions (juny 2018)

PDF PDF Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters (març 2016)

PDF PDF Terminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d'acreditació de títols (març 2015)

PDF PDF Directrius per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (novembre 2013)

Labels PDF PDF Criteris per al tractament de "labels" obtinguts directament per les universitats (abril 2014)
  
Referents estatals
PDF PDF Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

PDF PDF Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

PDF PDF Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales (juliol 2010)

  
Referents europeus
PDF PDF Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (2015)

 

15.11.2019