Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Methodology and references documents

Methodology guidelines
VSMA Framework PDF PDF Framework for the validation (ex-ante assessment), monitoring, modification and accreditation of recognised degrees  (July 2016)
Validation (ex-ante assessment) and Modification

Bachelor and Master

PDF PDF Guide to the formulation and validation of proposals for recognised Bachelor and Master's degree programmes (October 2016) [ca]

Doctorate

PDF PDF Guide to the formulation and validation of proposals for recognised doctorate programmes (October 2016) [ca]

Benchmarks

PDF Subject benchmark statement Computing (2017)

PDF Subject benchmark statement Tourism (2017)

Arts higher education programmes

PDF Procediment per a la presentació i l'avaluació de les modificacions introduïdes en els títols d'ensenyaments artístics superiors (novembre 2016) [ca] 

Monitoring

Bachelor and Master

PDF PDF Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (October 2016) [ca]

Doctorate

PDF PDF Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat (October 2016) [ca]

Arts higher education programmes

PDF PDF Guide for the follow-up of arts higher education programmes (September 2013) [ca]

Accreditation

Bachelor and Master

PDF PDF Guide to the accreditation of recognised bachelor's and master's degree programmes (October 2016)

PDF PDF Guide to the assessment of additional dimensions in the accreditation of recognised bachelor’s and master’s degree programmes (October 2016) 

PDF PDF Guia per a l'obtenció d'un "label" per a graus i màsters, integrat en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya (April 2014) [ca]

Doctorate

PDF PDF Guide to the accreditation of recognised PhD programmes (January 2018)

Arts higher education programmes

PDF PDF Guide to the accreditation of arts higher education programmes (July 2017) [ca]

Certification

PDF PDF Guide to the Certification of IQAs Implementation (January 2018)

PDF PDF Guide for the assessment of the design of the internal quality assurance system of arts higher education programmes [ca]

Labels

PDF PDF Framework for the positioning of AQU Catalunya regarding subject-specific quality labels [full document] (April 2014) [ca]

Assessment of the research of university departments PDF PDF Guide to university research assessment at department level (October 2013)
  
Catalan references
Validation (ex-ante assessment) and Modification

Bachelor and Master

PDF PDF Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia (September 2014) [ca]

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster (April 2014) [ca]

PDF PDF Directrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de verificació i modificació (November 2013) [ca]

Doctorate

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat (March 2016) [ca]

Monitoring

PDF PDF Directrius per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (April 2014) [ca]

PDF PDF PDF Recomanacions sobre els informes de seguiment de centre (ISC) [ca] New!

Accreditation

PDF PDF Procediment adaptat per a la reacreditació de titulacions de grau i màster (juliol 2018) [ca]

PDF PDF Consideracions per la renovació de l’acreditació dels títols que participen en dobles titulacions (June 2018) [ca]

PDF PDF Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters (March 2016) [ca] 

PDF PDF Terminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d'acreditació de títols (March 2015) [ca]

PDF PDF Directrius per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (November 2013) [ca]

Labels PDF PDF Criteris per al tractament de "labels" obtinguts directament per les universitats (April 2014) [ca]
Certification
  
Spanish references
PDF PDF Royal Decree 99/2011 of 28 January concerning the PhD programmes [es]

PDF PDF Royal Decrees 1393/2007 of  29 October concerning the University Studies Programmes [es]

PDF PDF Protocol for the monitoring and renewal of accreditation of recognised university degrees (July 2010) [ca]

  
European references
PDF PDF Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (2015) [ca]

 

22.10.2018