Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Modificació

L'article 28.1 del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pels RD 861/2010 i 99/2011, estableix que les modificacions dels plans d'estudis han de ser aprovades per les universitats d'acord amb els seus estatuts o normes i, si és el cas, d'acord amb la normativa dictada per la comunitat autònoma. Així mateix, l'apartat 2 de l'article esmentat estableix que en el cas de que les modificacions afectin el contingut del RUCT (establert pel RD 1509/2008) aquestes seran notificades al Consejo de Universidades que reclamarà de l'agència de qualitat corresponent un informe que tindrà caràcter preceptiu i determinant. En el cas de que aquestes modificacions no suposin, segons el criteri de l'agència, un canvi en la naturalesa i objectius del títol inscrit en el RUCT, l'agència acceptarà les modificacions proposades i n'informarà a la universitat en el termini de tres mesos. També s'estableix que transcorregut aquest termini sense que s'emeti cap informe, la universitat pot considerar acceptada la seva proposta.

D'altra banda, el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA), aprovat pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya el 2 de juliol de 2010, estableix que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu cada títol oficial només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic.

La sol·licitud de canvis en els títols universitaris duta a terme a través del procés de modificació comporta la introducció a l'aplicació informàtica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, de tota la memòria actualitzada i vigent.

Els possibles canvis en els títols universitaris es poden classificar en funció de la seva tipologia:

Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que la universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests canvis es recullen en els informes de seguiment i s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.

Modificacions substancials: canvis en el títol verificat que comporten alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius. A la vegada es poden classificar en dues tipologies:

a) Autoritzables: canvis que afecten a l'estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de modificació.

b) No autoritzables: canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del títol verificat i no es poden sol·licitar a través del procés de modificació. Aquests canvis només es poden fer efectius sol·licitant la verificació d'un nou títol i extingint el títol implantat.

 

Metodologia i documents de referència

link Metodologia i documents de referència

Presentació de les propostes

Elaboració de les propostes de modificació

Les propostes de modificació d'ensenyament oficials s'han d'elaborar seguint la GUIA PER A L'ELABORACIÓ I LA VERIFICACIÓ DE LES PROPOSTES DE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES DE GRAU I MÀSTER, dissenyada per facilitar als responsables universitaris la seva confecció, facilitar també la revisió interna de la proposta per part de la mateixa institució i, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent per part de l'Agència. La Guia inclou totes les directrius que estableix la normativa legal vigent per a l'elaboració de les propostes de titulacions oficials.

Terminis

Les propostes es poden presentar durant tot l'any al Consell d'Universitats per mitjà de l'aplicació informàtica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. El termini per a la seva resolució és de sis mesos a partir de la presentació de la proposta, d'acord amb l'article 25.7 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Si en aquest termini no hi ha hagut resolució, es pot ampliar per un màxim de tres mesos més, d'acord amb el previst en l'article 42.5.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Avaluació i resultats

PDF PDF Esquema del procediment d'avaluació

Avaluació de la proposta

La universitat presenta la proposta a través de l'aplicació informàtica al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. El Consell d'Universitats revisa la documentació aportada i, si escau, demana que s'esmeni (les universitats tenen un termini màxim de 10 dies per fer-ho). Les propostes definitives arriba a AQU Catalunya i s'assignen a una comissió específica d'avaluació. Les CEA emeten un informe previ de modificació i l'envien a les universitats, que poden fer-hi al·legacions. Les persones responsables de la titulació poden interaccionar amb la comissió respectiva per mitjà del seu secretari. La comissió valora les al·legacions de les universitats i emet un informe d'avaluació definitiu per a la modificació. AQU Catalunya envia aquest informe al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, al Consejo de Universidades i a la universitat. Posteriorment, el Consell d'Universitats emet la resolució corresponent amb el resultat de la modificació.

Presentació de recursos

La universitat pot interposar recurs contra el resultat de la modificació davant la presidència del Consell d'Universitats en un termini màxim d'un mes des de la seva notificació. Si s'admet a tràmit, el Consell d'Universitats el remet a AQU Catalunya en un termini màxim de tres mesos. La reclamació l'avalua la Comissió d'Apel·lacions que, en el termini d'un mes, ha d'emetre l'informe corresponent per traslladar-lo al Consell d'Universitats. L'examen del recurs es basa exclusivament en la memòria del pla d'estudis proposat per la universitat i en tota la documentació continguda a l'expedient, per tant, no es té en compte informació addicional, llevat de possibles aclariments.

Un cop rebut l'informe sobre el recurs, el Consell d'Universitats emet una resolució definitiva en un termini de dos mesos, que esgota la via administrativa. La decisió es comunica a la universitat, a la comunitat autònoma i al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. La falta de resolució expressa en aquest termini permet considerar el recurs com a desestimat.

Òrgans d'avaluació

link Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

Resultats

Enllaç extern EUC informes, portal d'informes d'avaluació del sistema universitari català emesos per AQU Catalunya

L'any 2015 AQU Catalunya ha rebut 150 propostes de modificació de titulacions oficials: 80 de grau, 69 de màster i 1 de doctorat. El 98% de les propostes presentades s'han avaluat favorablement.

Evolució de les propostes de modificació (darrer quinquenni)

Resultats de les propostes de modificació per comissió d'avaluació (2011-2016)

Metaavaluació

Informes de metaavaluació
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2017-2018
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2016-2017
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2015-2016
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2014-2015
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2013-2014
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2012-2013
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2011-2012
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2010-2011

link Jornada de metaavaluació dels processos de verificació, modificació i seguiment de les titulacions oficials

23.5.2019