Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Antecedents

Els documents en els quals s'ha basat l'elaboració del Marc VSMA són els següents:

Els estàndards i les directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES adoptats inicialment pels ministres d'Educació europeus en el Comunicat de Bergen (2005) i actualitzats en 2015 a Erevan, Armènia. Aquests indiquen, entre altres qüestions, que les institucions han de disposar d'una política i de procediments associats per assegurar la qualitat i el nivell dels seus programes i titulacions. I també recullen que les institucions acadèmiques han de disposar de mecanismes formals per aprovar, avaluar i controlar periòdicament els seus programes i titulacions.

El Programa Experimental de Seguiment de les Titulacions Oficials de Grau i Màster (2009-2010), que ha permès dissenyar un plantejament consensuat entre les universitats catalanes i l'Agència en relació amb el procés de seguiment dels ensenyaments. Un dels fruits d'aquest programa ha estat el document Directrius i recomanacions per a l'informe de seguiment de les titulacions, el qual fixa la base del Marc VSMA en relació amb el procés de seguiment.

El protocol per al seguiment i la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials, elaborat per la CURSA/SATUO, que recull un mínim de criteris i d'indicadors bàsics, comuns per al procediment de seguiment dels plans d'estudis de les titulacions oficials a l'Estat espanyol. El Marc VSMA és totalment compatible amb els principis d'actuació previstos en aquest Protocol, ampliant-los i perfeccionant-los en relligar els quatre processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació, i definint un conjunt d'indicadors més complet.

A banda d'aquests documents, l'Agència també ha agafat com a punt de partida per a l'elaboració del Marc VSMA la seva experiència en l'avaluació ex ante de programes (verificació) i en l'avaluació dels sistemes de garantia interna de la qualitat de les institucions d'educació superior, com són:

El Marc VSMA és compatible amb la normativa general aplicable, amb els acords adoptats a Catalunya pel Consell Interuniversitari de Catalunya i amb la normativa pròpia de la Generalitat de Catalunya.

28.6.2016