Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Context

L'any 1999 els ministres responsables de l'educació superior a Europa signen la Declaració de Bolonya, que estableix les bases per fer realitat l'any 2010 l'Espai europeu d'educació superior (EEES). Els països signants acorden:

  1. Adoptar un sistema de títols fàcilment comprensible i comparable.
  2. Adoptar un sistema basat en tres cicles: grau, màster i doctorat (aquests darrers agrupats, de vegades, en programes de postgrau).
  3. Establir un sistema de crèdits comparable (ECTS) per promocionar una mobilitat més àmplia.
  4. Promoure la mobilitat de l'estudiantat, el professorat i el personal d'administració.
  5. Promoure la cooperació europea per tal de garantir la qualitat i desenvolupar criteris i metodologies comparables d'avaluació.

L'any 2007 es concreta l'aplicació del pla Bolonya a Espanya amb l'aprovació del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Aquest decret estableix una nova estructura per a les titulacions universitàries oficials per convergir amb els principis de l'EEES. Les principals novetats que aporten són les següents:

Nova forma d'elaborar els títols

Les universitats són les que creen i proposen, d'acord amb les regles establertes, els ensenyaments que hagin d'impartir, sense cap subjecció a l'existència d'un catàleg previ establert pel Govern, com fins en aquell moment passava. El funcionament d'una titulació segueix diferents etapes: verificació (o acreditació prèvia), autorització (per part del govern autonòmic), seguiment, modificació, si escau, i acreditació.

Nova estructura de títols

Els ensenyaments oficials s'estructuren en graus, màsters i doctorats.

Grau: la finalitat és l'obtenció d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional. Els títols de grau tenen entre 180 i 240 crèdits i poden incorporar mencions corresponents a itineraris o intensificacions curriculars.

Màster: la finalitat és l'adquisició d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé promoure la iniciació en tasques investigadores. Els títols de màster tenen entre 60 i 120 crèdits i poden incorporar especialitats.

Els estudis de grau i de màster conclouen amb l’elaboració i defensa d’un treball fi de grau o màster respectivament.
 
Doctorat: està regulat pel RD 99/2011, de 28 de gener i la finalitat és la formació avançada en les tècniques de recerca, i inclourà l'elaboració i la presentació de la tesi doctoral corresponent, consistent en un treball original d'investigació (3-4 anys).

Nou instrument de mesura

Els crèdits ECTS. S'adopten els crèdits ECTS com a unitat de mesura que reflecteix els resultats de l'aprenentatge i el volum de treball realitzat per l'estudiantat per aconseguir els objectius establerts en el pla d'estudis.

European Credit Transfer System (ECTS): valora el temps invertit per l'estudiantat per adquirir les competències del programa d'estudis. Cada crèdit representa entre 25 i 30 hores d'aprenentatge. Inclou no solament l'assistència a l'aula, sinó també la dedicació a l'estudi, la realització de seminaris, la resolució d'exercicis, etc. Un curs de 60 crèdits ECTS comporta una feina total de 1.500 a 1.800 hores anuals, és a dir, entre 37,5 i 45 hores setmanals durant 40 setmanes.  

La qualitat de la titulació

Amb l'elaboració del nou ensenyament, els responsables universitaris han d'especificar quin és el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) que implantaran per assegurar-ne la qualitat al llarg de la vida de la titulació. Aquest sistema es combinarà amb un procés cíclic d'avaluació externa de la qualitat (realitzada per les agències de qualitat), que permetrà supervisar l'execució dels ensenyaments i informarà la societat sobre la seva qualitat.

7.9.2016