Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

El Marc

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials és un document acordat amb les universitats catalanes a través dels vicerectors i vicerectores responsables de la qualitat i amb els membres de les Unitats Tècniques de Qualitat a les universitats catalanes. 

Aquest nova versió del Marc VSMA, aprovada pel Consell de Govern d'AQU Catalunya el 18 de juliol de 2016, pretén guanyar en utilitat i ser compatible amb el nou entorn normatiu, en especial amb la darrera versió dels ESG.

PDF PDF Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (2016)

 

 

El Marc VSMA vincula els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de la qualitat de les titulacions oficials a Catalunya, amb els propòsits següents:

  • Garantir una avaluació continuada del funcionament dels ensenyaments. 
  • Promoure la cultura de la qualitat i del rendiment de comptes. 
  • Donar suport als responsables universitaris en la construcció de la visió estratègica dels ensenyaments. 
  • Ajudar a reforçar la transparència, el lideratge i el reconeixement social de la universitat.

El Marc VSMA dóna una visió estructurada i integrada dels quatre processos d'assegurament de la qualitat que se succeiran al llarg del cicle de vida dels ensenyaments i que són els següents:

Verificació (o acreditació prèvia)

Abans de posar en funcionament una nova titulació, la proposta de pla d'estudis s'ha de sotmetre, via Consejo de Universidades, a l'avaluació prèvia de les agències. Si la verificació de la proposta de pla d'estudis és favorable, aquesta es trasllada a les comunitats autònomes, que decideixen si l'autoritzen o no. En cas afirmatiu, el títol quedarà inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació i ja es podrà impartir.

L'Agència emetrà els informes per a la verificació de les propostes de nous ensenyaments aprovades per la universitat mitjançant comissions de verificació. L'objectiu és garantir que els nous ensenyaments estiguin formulats d'acord amb els requeriments de l'EEES, el marc de qualificacions, i que hi hagi una consistència entre els continguts i els objectius, d'acord amb el plantejament de les diferents disciplines.

link Més informació sobre la verificació

Seguiment

Un cop la titulació es posi en funcionament, la normativa legal estableix que les agències hauran de fer un seguiment del compliment el pla d'estudis verificat.

El Marc aprovat recull que la universitat és la primera responsable del procés de seguiment de les seves titulacions, mentre que AQU Catalunya actuarà com a agent extern de garantia de la qualitat. Anualment, els responsables de cada titulació hauran d'elaborar un informe de seguiment. L'Agència, per mitjà de comissions de seguiment, farà una avaluació dels informes de seguiment de les titulacions, especialment dels que continguin propostes de modificació substancial, continguin indicadors que requereixin una atenció especial o bé hagin de rebre una visita d'avaluació externa.

link Més informació sobre el seguiment

Modificació

El Marc planteja que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment, i s'han d'entendre com un resultat natural d'aquest procés. Les modificacions substancials, és a dir, les que incideixen en la definició administrativa del títol o en les seves característiques acadèmiques essencials, comportaran iniciar un procés de verificació del títol.

link Més informació sobre la modificació

Acreditació

Abans dels sis anys de la posada en funcionament del grau o del doctorat, i abans dels quatre en el cas dels màsters, les titulacions oficials s'hauran de sotmetre a un procés d'acreditació, que és la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial. En el cas que s'acrediti la renovació, s'inscriurà novament en el RUCT.

L'Agència organitzarà cada any un nombre d'avaluacions externes a centres per mitjà de comissions d'avaluació externa, que avaluaran de manera simultània totes les titulacions oficials que s'hi ofereixen. L'objectiu és assegurar que tots els títols universitaris han estat avaluats externament, com a mínim un cop, dins del període que marca la normativa legal.

Les acreditacions de les titulacions oficials seran emeses per la Comissió d'Acreditació corresponent i es realitzaran prenent com a punt de partida els informes de seguiment de les titulacions, els informes d'avaluació que AQU Catalunya hagi elaborat en el procés de seguiment i els informes d'avaluació externa. L'informe d'acreditació d'una titulació podrà: ser favorable o desfavorable. Els informes favorables es graduen en tres nivells: acreditat en progrés vers l'excel·lència per aquells títols que demostren nombroses bones pràctiques; acreditat; i acreditat amb condicions, per aquells títols que presenten mancances en el seu desplegament i que han de solucionar en un termini màxim de dos anys. Un informe desfavorable implica la retirada de l'autorització per continuar amb la seva impartició.

link Més informació sobre l'acreditació

10.3.2017