Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Verificació a través de referents (benchmarks)

Amb el nou Marc VSMA (2016) es fa un pas endavant en la verificació i s'incentiva el concepte de confiança mútua entre institucions. S'obre així una segona via per realitzar la verificació de títols.

Aquest concepte de confiança mútua ha de facilitar la simplificació de la informació necessària en el processos de verificació, així com la conveniència que una part important de l'avaluació externa de les propostes de nous títols puguin ser gestionada directament per la mateixa universitat, tenint en compte un seguit de directrius per a l'avaluació externa. Com a norma general, aquesta via es podrà aplicar als centres que tenen el SGIQ certificat i, com a mínim, el 50% els seus títols acreditats.

Els referents (benchmarks)

Des d'AQU Catalunya s'han començat a definir per disciplines els referents (benchmarks) que han de facilitar el disseny de nous programes. Aquests referents han d'aportar coherència i identitat, i definir què es pot esperar d'un titulat en termes de competències i habilitats necessàries per a desenvolupar el coneixement o la competència en la disciplina.

Un referent ha d'identificar clarament, i com a mínim, els títols que s'hi poden adscriure, les competències clau que li són pròpies i els resultats d'aprenentatge esperats. S'ha de convertir en un document de referència per al disseny, implementació i revisió dels programes acadèmics que s'hi adscriguin, tot proporcionant orientacions generals per articular els resultats d'aprenentatge associats al programa. Els referents no estan destinats a representar un currículum o uns enfocaments d'aprenentatge o avaluació preestablerts, sinó que han de permetre la flexibilitat i la innovació en el disseny dels programes en un marc acordat per la comunitat de la disciplina.

Durant el 2018 s'han elaborat i aprovat dos nous referents: Economía i Administració d'Empreses, que se sumen als publicats l'any anterior, d'Informàtica i Turisme.

Disciplina Referent (benchmark)
Economia Directrices de referencia en Economia (2018)
Administració i direcció d'empreses Directrices de referencia en Administración de Empreses (2018)
Informàtica Subject benchmark statement Computing (2017)
Turisme Subject benchmark statement Tourism (2017)

3.6.2019