Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Seguiment

El marc legal vigent estableix que les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s'hagin de sotmetre a l'avaluació per renovar-ne l'acreditació (RD 1393/2007, art, 27). AQU Catalunya integra el seguiment en el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA).

 

Metodologia i documents de referència

link Metodologia i documents de referència

Objectius

El seguiment té dos objectius fonamentals:

  • ser una eina útil per a la gestió de la universitat, que permeti l'avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l'anàlisi de dades i indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari;
  • i que aquest procés de reflexió sigui la base de l’acreditació, en el sentit que aquesta acreditació sigui la culminació del procés de seguiment. La idea és entendre aquests dos processos com un de sol: un procés de millora contínua que culmina amb la validació externa dels resultats aconseguits.

Informes

A l'igual que en l'acreditació, el seguiment pren com a unitat d'avaluació el centre d'educació superior (facultat, escola o institut). En aquest model, els informes de seguiment combinen dimensions i/o elements transversals de centre amb dimensions específiques per a cadascuna de les titulacions.

Els informes de seguiment i els autoinformes per a l'acreditació coincideixen en estructura i dimensions a avaluar. D'aquesta manera, cada centre universitari només duu a terme cada any una activitat relacionada amb l'assegurament de la qualitat: el seguiment, que esdevé acreditació entre cada quatre i sis anys, segons la tipologia de titulacions que imparteix. L'últim informe de seguiment de centre (ISC) abans de l'acreditació esdevé, doncs, l'autoinforme, i haurà d'aportar una reflexió de síntesi del desplegament de les titulacions des de la verificació o darrera acreditació.

Com a mínim, els centres universitaris han de realitzar un informe de seguiment de les seves titulacions cada dos anys. La seva presentació a AQU no és obligatòria, excepte per aquells centres que ofereixen titulacions que en el procés d'acreditació tenen estàndards o subestàndards condicionats. En aquests casos, el centre haurà de presentar l'informe de seguiment dos anys després de la visita externa.

Tots els informes de seguiment elaborats pel centre formaran part de les evidències que han d'aportar les institucions en el moment de l'acreditació.

Cada universitat elaborarà un informe de seguiment d'universitat (ISU), que hauria de servir per valorar el procés de seguiment a la institució, els problemes detectats en el desenvolupament de les titulacions i els seus resultats acadèmics, les accions de millora proposades o implantades, i la detecció de bones pràctiques que es puguin disseminar en el conjunt de la institució. Aquest informe és d'estructura lliure. La seva tramesa a AQU Catalunya també és voluntària.

Avaluació i resultats

AQU Catalunya avaluarà anualment els informes de seguiment que les universitats estan obligades a enviar i que corresponen a titulacions amb valoracions condicionades en el procés d'acreditació. Pel que fa als informes de seguiment dels programes de doctorat i als de titulacions no obligades a presentar-los, AQU Catalunya només en seleccionarà una mostra per a la seva avaluació.

L'Agència acordarà anualment amb les universitats els períodes de presentació dels informes de seguiment. Les comissions específiques d'àmbit de la CAIP són les responsables de l'avaluació.

Resultats

Enllaç extern EUC informes, portal d'informes d'avaluació del sistema universitari català emesos per AQU Catalunya

El 2017, les comissions específiques d'avaluació dels diferents àmbits han emès 36 informes d'avaluació de Seguiment de centres que fan referència a 107 titulacions. D'altra banda, el 2017 s'ha iniciat el seguiment dels programes de doctorat amb 57 titilacions avaluades.

Evolució de les propostes de seguiment de graus i màsters (2011-2017)

Metaavaluació

Informes de metaavaluació
PDF PDF Informe de metaavaluació del procés de seguiment de titulacions oficials 2012-2013
PDF PDF Informe de metaavaluació del procés de seguiment de titulacions oficials 2010-2011

El 6 de març de 2012 es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona la Jornada de metaavaluació dels processos de verificació, modificació i seguiment de les titulacions oficials.

Antecedents: el seguiment experimental

link El programa experimental de seguiment (2010)

6.9.2018