Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Seguiment experimental

Abans d'abordar de manera sistemàtica el seguiment dels títols oficials, AQU Catalunya ha posat en marxa el Programa Experimental de Seguiment de titulacions oficials de grau i màster que té com a finalitats principals:

a) contribuir al disseny del futur procediment de seguiment de titulacions oficials, i

b) definir l'estructura i el contingut dels informes que, anualment, hauran d'elaborar les universitats.

AQU ha convidat a les universitats catalanes a prendre part en aquest programa amb un màxim de dues titulacions, una de grau i una de màster.

Desenvolupament

El Programa Experimental de Seguiment s'ha estructurat en dues fases. En la primera, les universitats participants han descrit el procés que han desenvolupant per fer el seguiment de dues titulacions oficials (una de grau i una de màster), les seves propostes d'estructura i de contingut de l'informe de seguiment, i la relació entre el seguiment i els seus sistemes de gestió interna de la qualitat (SGIQ). La Comissió de Seguiment, creada ad hoc, ha valorat aquests documents i, fruit de la seva anàlisi, ha elaborat les Directrius i recomanacions per a l'informe de seguiment de les titulacions, així com els informes de valoració pertinents per a cada universitat participant.

En la segona fase, les universitats, tenint en compte les recomanacions de la Comissió de Seguiment, han elaborat els informes de seguiment de les titulacions oficials de grau i màster participants, que contenen la informació pública sobre el desenvolupament operatiu del programa formatiu, els indicadors per al seguiment, l'anàlisi valorativa del funcionament de l'ensenyament i les oportunitats de millora i modificacions que se'n deriven. La Comissió de Seguiment ha revisat els informes de seguiment presentats i ha emès informes d'avaluació finals per a cada universitat.

Els resultats del Programa Experimental de Seguiment s'han incorporat al Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació de Titulacions Oficials, que vincula els quatre processos d'avaluació —verificació, seguiment, modificació i acreditació— que el marc legal fixa per a les titulacions oficials, i han servit per elaborar la Guia per al Seguiment de les titulacions de Grau i Màster.

El Programa Experimental de Seguiment ha servit per crear un espai de reflexió entre les universitats i AQU Catalunya fruit del qual s'han consolidat les bases del seguiment de les titulacions oficials del sistema universitari català.

Metodologia

AQU Catalunya ha pres com a referència les "Recomanacions per al seguiment dels títols" (REACU) i ha elaborat els documents següents, com a suport per a la reflexió sobre el procés de disseny del seguiment:

PDF PDF Línies per al desenvolupament d'un estudi experimental sobre el seguiment d'ensenyaments oficials i sistemes de garantia interna de la qualitat a Catalunya

PDF PDF Instrument d'anàlisi per a l'elaboració d'informes de seguiment de graus i màsters

Titulacions participants

Universitat Titulació de grau Titulació de màster
UB Grau en Informació i Documentació (Facultat de Biblioteconomia i Documentació) Màster en Aigua. Anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible (Facultat de Dret)
UAB Grau en Matemàtiques (Facultat de Ciències) Màster en Gestió dels recursos humans en les organitzacions (Facultat de Psicologia)
UPC Grau en Matemàtiques (Facultat de Matemàtiques i Estadística) Màster en Optometria i Ciències de la Visió (Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa)
UPF Grau en Biologia Humana (Facultat de Ciències de la Salut) Màster en Ciències Jurídiques (Departament de Dret)
UdG Grau en Biologia (Facultat de Ciències) Màster in Business Innovation and Technology Management (Escola Politècnica Superior)
UdL Grau en Infermeria (Escola Universitària d'Infermeria) Màster en Enginyeria de programari lliure (Escola Tècnica Superior)
URV Grau en Turisme (Escola Universitària de Turisme i Oci) Màster en Synthesis and Catalysis (Facultat de Química)
UOC Grau en Dret Màster en Prevenció de Riscos Laborals
URL Grau en Infermeria (Escola Universitària d'Infermeria, Nutrició i Fisioteràpia Blanquerna)

--- 

UIC Grau en Medicina (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) Màster en direcció d'empreses i sistemes de producció (Facultat de Ciències Econòmiques i Socials)
UAO-CEU Grau en Psicologia Màster en Estudis Humanístics i Socials
PDF Resolució IUE/1631/2009, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria de la concessió d'ajuts per al finançament del seguiment experimental de la qualitat dels ensenyaments oficials de grau i màster a Catalunya
PDF Resolució de 16 de juliol de 2009 del director d'AQU Catalunya, per la qual es resol la convocatòria de la concessió d'ajuts per al finançament del seguiment experimental de la qualitat dels ensenyaments oficials de grau i màster a Catalunya

Experts

PDF PDF Composició de la Comissió de Seguiment

PDF PDF Perfil i funcions de la Comissió de Seguiment

12.8.2013