Resultats de la 4a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Des de l'any 2001, i amb una periodicitat triennal, AQU Catalunya i les universitats catalanes realitzen l'enquesta d'inserció laboral a la població titulada per conèixer, entre altres qüestions, el temps, la qualitat i la via de la seva inserció, i també per saber el grau de satisfacció respecte de la formació rebuda.

En aquesta quarta edició participen, per primera vegada, totes les universitats privades i un total de 22 centres adscrits. S'ha passat d'una mostra de 9.765 persones titulades enquestades l'any 2001 a una de 16.182, cosa que suposa un increment en la mostra de l'estudi del 66%.

Universitat i treball a Catalunya 2011. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes