Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Des de l'any 2001, i amb una periodicitat triennal, AQU Catalunya i les universitats catalanes realitzen l'enquesta d'inserció laboral a la població titulada per conèixer, entre altres qüestions, el temps, la qualitat i la via de la seva inserció, i també per saber el grau de satisfacció respecte de la formació rebuda.

Totes les universitats públiques i privades de Catalunya han participat en la 5a edició de l'enquesta, que tant pel seu abast com per la trajectòria (edicions 2001, 2005, 2008, 2011 i 2014) és una de les més representatives i importants a Europa. En aquesta ocasió s'han enquestat 17.295 graduats d'una població de referència de 31.734.

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes