Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

En aquest apartat es presenten els informes de resultats globals de l'enquesta d'inserció laboral per àrea, subàrea i titulació.

Contenen la mateixa informació que els informes per titulació (20 pàgines), però presentada per al total de Catalunya, sense fer distinció per universitat:

Pàg. 1 Les persones enquestades

Pàg. 11 Quines funcions fan?

Pàg. 2 Treballen o estan a l'atur?

Pàg. 12 Estan satisfets amb la seva feina?

Pàg. 3 Quant van trigar a trobar la primera feina?

Pàg. 13 La formació rebuda s'adequa a la seva feina?

Pàg. 4 Com van accedir a la primera feina?

Pàg. 14 El nivell obtingut en informàtica i idiomes s'adequa a la seva feina

Pàg. 5 Quin tipus de contracte tenen?

Pàg. 15 El nivell obtingut en expressió oral i escrita és útil per a la seva feina?

Pàg. 6 Quant cobren?

Pàg. 16 El nivell obtingut en creativitat, pensament crític i resolució de problemes és útil per a la seva feina?

Pàg. 7 Per quins coneixements els van contractar (idiomes, informàtica, etc.)?

Pàg. 17 Els qui estan a l'atur, per què ho estan?

Pàg. 8 Per quines habilitats els van contractar (capacitat de treballar en grup, personalitat, etc.)?

Pàg. 18 Els aturats, què fan per buscar feina?

Pàg. 9 A quina branca d'activitat econòmica treballen?

Pàg. 19 Per què els qui estan a l'atur no troben feina?

Pàg. 10 Treballen en empreses públiques o privades?

Pàg. 20 Repetirien la carrera? A la mateixa universitat?

Àrees   Subàrees   Titulacions