Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.7.2019

El procés de designació del director/a d’AQU Catalunya, establert per Acord del Consell de Govern

El director d’AQU Catalunya ha de ser designat pel president d’AQU Catalunya, per mitjà d’un procés obert i competitiu de lliure concurrència, a proposta del Consell de Govern i seguint els criteris acordats per aquest òrgan, per a un període de quatre anys renovable una sola vegada, d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, i el criteri d’idoneïtat.

Així ho estableixen tant la Llei 15/2015, d’AQU Catalunya, com els Estatuts de l’Agència.

Els criteris que han de guiar el procés de designació del director/a d’AQU Catalunya, han estat establerts en Acord pel Consell de Govern, i són els següents:

  • Hi haurà un comitè de selecció format pe quatre membres: el president/a d’AQU Catalunya; una persona catedràtic/a, com a representant del Consell de Govern; una persona catedràtic/a, de reconegut prestigi internacional; i el/la secretari/a d’AQU Catalunya i del Consell de Govern, amb veu però sense vot.
  • La convocatòria que s’elabori serà pública, es difondrà al web d’AQU Catalunya, es comunicarà a les universitats i contindrà: la descripció del lloc de treball a proveir i les funcions que du a terme; els requisits de participació; els terminis per presentar la sol·licitud i per resoldre; l’òrgan seleccionador; el procés de selecció i d’adjudicació del lloc de treball.
  • El procés de selecció contindrà quatre fases: Fase 1: La verificació del compliment dels requisits de participació; Fase 2: La valoració dels mèrits a partir del currículum acreditat; Fase 3: La valoració del projecte de direcció a impulsar dins AQU Catalunya; i la Fase 4: L’entrevista personal.
  • Els requisits per participar al procés selectiu són: ser catedràtic o catedràtica d’universitat, o posició equivalent, en actiu; tenir experiència contrastada en recerca, docència, gestió universitària i gestió de projectes; conèixer el sistema universitari català; i tenir domini escrit i parlat de la llengua catalana, castellana i anglesa.

El director d’AQU Catalunya és el Dr. Martí Casadesús que va ser renovat en el càrrec per un segon mandat fins el setembre de 2021.