Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.5.2020

Consideracions d'AQU Catalunya davant l'estat d'alarma en l'àmbit de l'activitat docent en educació superior

200514_consideracions

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, declara en el seu article 9 les mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació, i en concret:

  • Se suspèn l'activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, inclosa l'ensenyament universitari, així com qualsevol altra activitat educativa o de formació impartida en altres centres públics o privats.
  • Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia, sempre que sigui possible.

El desenvolupament adequat dels programes formatius comprèn diferents aspectes que es veuen afectats per aquesta situació i, per minimitzar el possible impacte que aquestes circumstàncies ocasionen sobre els estudiants i els seus resultats d'aprenentatge, es considera oportú per part d’AQU Catalunya:

  1. Compartir la preocupació i sumar-se als esforços que des de les diferents institucions universitàries s'estan duent a terme, amb la racionalitat i responsabilitat necessàries, en l'adopció de mesures per afrontar de la millor manera possible l'actual context acadèmic.
  2. Assumir que hi ha múltiples elements dels programes formatius que es veuen inevitablement alterats, com ara activitats formatives presencials, laboratoris i pràctiques, pràctiques externes, Erasmus i altres programes de mobilitat, etc. En aquest sentit, són d'especial rellevància les diferents proves d'avaluació previstes, i en particular per als Treballs Fi de Grau, Màster i Tesis Doctorals.
  3. Comunicar que AQU Catalunya es compromet a adaptar els seus protocols i procediments d'avaluació, de manera flexible, als canvis que les universitats introdueixin com a resposta a aquesta situació greu i excepcional.

    D'aquesta manera, els canvis introduïts per les universitats a causa de la situació existent durant aquest període únicament s'hauran de notificar en els "informes de seguiment", tenint present que els títols reprendran les seves característiques habituals (mètodes d'avaluació, pràctiques, PFG ... ) tan aviat com sigui possible. Així doncs, les universitats evidenciaran que han fet tot el possible per assegurar que els estudiants assoleixin els resultats d'aprenentatge establerts en cada títol.

    En qualsevol cas, els criteris d'avaluació han de respondre als criteris i directrius europeus, especialment en les consideracions per a la garantia de qualitat aplicades a l'ensenyament en línia.
  4. Apel·lar a l'ètica i corresponsabilitat de tots els agents implicats per al correcte desenvolupament de la impartició dels títols i especialment en les proves d'avaluació en condicions extraordinàries.

Aquestes consideracions s'emeten sense perjudici de les mesures específiques que en l'àmbit de les seves competències adoptin les autoritats educatives.

Aquestes Consideracions han estat aprovades per la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya el 12 de maig de 2020.