42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
24.04.2009

S'aprova el Pla estratègic d'AQU Catalunya 2009-2012

El Consell de Direcció ha aprovat el Pla estratègic d'AQU Catalunya 2009-2012 que té com a finalitats millorar l'adequació del funcionament de l'Agència als objectius definits per la LUC (millora contínua de la qualitat de la formació universitària) i als estàndards i recomanacions europeus, i atendre la demanda avaluativa creixent que genera l'establiment de l'EEES.

El Pla defineix la missió i els valors de l'Agència, i estableix vuit eixos estratègics en els quals orientarà la seva actuació: direcció i organització, avaluació del professorat, avaluació d'institucions i titulacions, anàlisi del sistema universitari, comunicació, persones, relacions externes, i estudiants.

Aquest Pla vol donar resposta, entre altres, als objectius següents: 

  • reforçar les activitats transversals, que abracin tot el sistema universitari, tant pel que fa referència a l'avaluació com a la realització d'estudis; 
  • desenvolupar processos de seguiment de la qualitat del sistema universitari, actualment insuficients; 
  • intensificar els processos d'avaluació institucional per tal d'aconseguir un tractament més coherent dels mecanismes de garantia interna i externa de la qualitat dels programes i serveis que ofereixen les universitats, i 
  • evolucionar cap a models d'avaluació del professorat més integrats.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008