80

Gener 2016

10.12.2015

Josep Grifoll s'incorpora al Board d'ECA

Josep Grifoll

Josep Grifoll, director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, ha estat nomenat membre cooptat del Board de l'European Consortium for Accreditation in higher education, ECA.

AQU Catalunya es va integrar l'any 2010 a l'ECA, que té per objectiu el reconeixement mutu de les decisions d'acreditació i d'assegurament de la qualitat. L'ECA desenvolupa les seves activitats mitjançant grups de treball. Cadascun d'aquests grups està format per representants dels organismes membres del consorci.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008