82

Juliol 2016

EDITORIAL

El portal EUC

Josep Joan Moreso - President

Web d'Estudis Universitaris de Catalunya

L'1 de juny vam obrir al públic el portal Estudis Universitaris de Catalunya, l'EUC, un cercador que permet conèixer la qualitat de les titulacions universitàries oficials catalanes de grau i de màster.

La idea d'elaborar aquest cercador responia a la necessitat, d'acord amb els Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai europeu d’educació superior (ESG), de presentar la qualitat de les titulacions d'una manera entenedora a tots els interessats, entre els quals s'inclouen, a més dels membres del sistema universitari català, els orientadors de secundària, els futurs estudiants universitaris i les seves famílies.

El nivell de resposta ha estat positivament sorprenent. Portem ja més de 43.000 visites en el moment d'escriure aquest editorial, cosa que mostra l'interès dels diferents grups pel que fa a la qualitat de les titulacions universitàries oficials.

El portal EUC està preparat per ser consultable també a través de dispositius mòbils i en tres llengües. S'estructura en diversos apartats, dels quals cal destacar un de principal, el cercador, des d'on es pot realitzar una cerca oberta tot introduint el nom de la titulació d'interès, però també amb la possibilitat de dur a terme una cerca tancada per programa (grau o màster), branca d'estudi o universitat. La fitxa de cada titulació ofereix una descripció del títol, els darrers informes d'avaluació publicats amb els corresponents certificats i segells de qualitat, i amb els resultats per a cadascun dels ítems avaluats, a més dels principals indicadors de cada estudi (accés i matrícula, professorat, taxa de rendiment i d'abandonament, i inserció laboral després dels estudis).

El que fa atractiu aquest portal és que combina de manera senzilla, per mitjà d'un cercador, diferents fonts d'informació que tenen com a element comú la titulació universitària:

  • D'una banda, les dades descriptives de la titulació estan extretes del ROC, el Registre Oficial de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya, que depèn de la Secretaria d'Universitats i Recerca.
  • De l'altra, les dades d'avaluació s'extreuen dels informes d'avaluació dels processos que AQU Catalunya porta a terme.
  • I, finalment, els indicadors provenen de dues fonts diferents:
  1. Els indicadors d'accés, matrícula i desenvolupament s'extreuen d'Uneix, el sistema d'informació interuniversitari de Catalunya. Uneix és el resultat d'un procés dut a terme conjuntament, des de l'any 1999, entre la Secretaria d'Universitats i Recerca, les dotze universitats catalanes i AQU Catalunya.
  2. Els indicadors d'inserció laboral s'extreuen de l'enquesta triennal d'inserció laboral del sistema universitari català, coordinada per AQU Catalunya.

Com es pot deduir, aquest portal no hagués pogut ser una realitat sense la col·laboració de totes les universitats catalanes, públiques i privades, i de la Secretaria d'Universitats i Recerca, ni tampoc no s'hagués pogut crear si el sistema universitari català no portés vint anys promovent la qualitat universitària i introduint mecanismes de millora contínua.

Som conscients que aquest portal encara té camí per recórrer, amb la introducció de novetats com ara que les titulacions interuniversitàries apareguin no solament com a titulacions de la universitat coordinadora sinó també de la resta d'universitats que les imparteixen, i d'altres millores que els grups d'interès ens demanen. Però, malgrat les millores que encara cal introduir-hi, creiem que el portal ja és per si mateix un clar referent de transparència, que aporta valor no tan sols a la comunitat acadèmica, sinó també al conjunt de la societat i d'usuaris.

Si aquest estiu teniu temps i ganes, us animem a visitar-lo i que ens feu arribar els vostres comentaris i suggeriments.

Bones vacances a tothom!

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008