82

Juliol 2016

31.05.2016

AQU Catalunya participa a la reunió de formació del projecte EQTeL a Jordània

160531_jordània

AQU Catalunya ha participat, en el marc del projecte TEMPUS – EQTeL: Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities, a la jornada de formació dirigida a la Higher Education Accreditation Comission "International Training for HEAC". La HEAC és l'organisme oficial que actua com a agència de qualitat a Jordània.

La sessió de formació s'ha celebrat a les oficines de la HEAC el dia 26 de maig de 2016, i hi han participat membres de la HEAC i personal encarregat de l'assegurament de la qualitat a diverses universitats de Jordània. La formació s'ha iniciat oferint una visió europea sobre l'assegurament de la qualitat, i a continuació s'han mostrat bones pràctiques en el disseny, implementació i l'avaluació de plans d'estudis virtuals. Finalment, també s'han tractat l'avaluació i els sistemes d'assegurament de la qualitat d'ensenyaments en línia, tant des de la perspectiva de la universitat com de l'agència de qualitat.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008