82

Juliol 2016

19.04.2016

Resultats de la segona convocatòria de 2015 d'acreditacions de recerca i de recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la segona convocatòria de 2015. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 61,1% en el cas de les acreditacions de recerca i del 77,5% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

ACREDITACIÓ DE RECERCA (professorat agregat)

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 33 0 20 13 60,6
Ciències Socials 52 1 39 12 76,5
Ciències 11 0 10 1 90,9
Ciències de la Vida 17 2 10 5 66,7
Ciències Mèdiques i de la Salut 48 2 22 24 47,8
Enginyeria i Arquitectura 30 5 15 10 60
TOTAL 191 10 116 65 64,1

ACREDITACIÓ DE RECERCA AVANÇADA (catedràtic)

Àmbit de coneixement T TSR F D % F
Humanitats 7 1 3 3 50
Ciències Socials 16 1 13 2 86,7
Ciències 11 2 8 1 88,9
Ciències de la Vida 5 0 3 2 60
Ciències Mèdiques i de la Salut 19 1 13 5 72,2
Enginyeria i Arquitectura 27 0 22 5 81,5
TOTAL 85 5 62 18 77,5

T: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 13 d'abril de 2016, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF PDF EDICTE de 13 d'abril de 2016, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008