87

Octubre 2017

25.07.2017

AQU Catalunya ja disposa d'Eduroam

AQU Catalunya ha implantat el servei Eduroam amb la finalitat de millorar la connectivitat i les activitats que es duen a terme a l'Agència.

Eduroam (contracció d'education roaming) és una iniciativa internacional que facilita la mobilitat als membres de la comunitat educativa i als investigadors, ja que proporciona connectivitat wifi des de qualsevol institució adherida. Qualsevol usuari d'una institució integrada al projecte eduroam pot accedir a Internet a través de les xarxes sense fil de la resta d'institucions amb les mateixes credencials d'accés de la seva institució d'origen.

Així doncs, a partir d'ara els experts col·laboradors de les universitats i centres adherits a l'Eduroam, quan visitin la seu d'AQU Catalunya, podran disposar d'accés a Internet a través d'aquesta xarxa.

AQU Catalunya participa en el projecte Eduroam proporcionant accés als seus propis usuaris i als usuaris d'altres institucions participants, mitjançant la coordinació del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) i la connectivitat a l'Anella Científica.

Més informació

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008