Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Manuals d'avaluació docent

Des de l'any 2003, AQU Catalunya treballa conjuntament amb les universitats catalanes en el desenvolupament i aplicació de models d'avaluació docent del seu professorat. Al 2007, l'Agència va signar un conveni de col·laboració amb l'ANECA per al desplegament del programa DOCENTIA, programa de l'ANECA de suport a l'avaluació de l'activitat docent del professorat universitari, amb l'objectiu proporcionar un marc de referència, un model i uns procediments per abordar l'avaluació de la docència que es desenvolupa a les universitats.

En aquest context cal fer esment del Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, segons el qual l'aplicació del Manuals d'avaluació docent és un dels requisits per a l'obtenció del complement econòmic associat a l'activitat docent.

Les fases del programa són les següents:

Universitats públiques

Renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques (2019)

L'any 2019 AQU Catalunya té previst iniciar el procés de renovació de l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut als manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

Documents de referència

PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/1828/2019, d'1 de juliol, per la qual es dona publicitat al procediment per a la renovació
de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

 Formulari de sol·licitud

Document PDF PDF Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent. Fase d'avaluació interna (1a edició, 2008)

Document PDF PDF Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent. Fase d'avaluació externa (2a edició, 2014)

 

 

Renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques (2013-2014)

L'any 2014 AQU Catalunya ha renovat l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut als manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes. La vigència de la renovació de l'acreditació s'ha fixat fins al 31 de desembre de 2019.

Universitat Renovació de l'acreditació Acord de modificació Manual vigent
UB Document PDF Informe de renovació de l'acreditació Document PDF Acord de modificació* Document PDF Manual
UAB Document PDF Informe de renovació de l'acreditació Document PDF Acord de modificació Document PDF Manual
UPC Document PDF Informe de renovació de l'acreditació Document PDF Acord de modificació Document PDF Manual
UPF Document PDF Informe de renovació de l'acreditació Document PDF Acord de modificació Document PDF Manual 
UdG Document PDF Informe de renovació de l'acreditació Document PDF Acord de modificació Document PDF Manual
UdL Document PDF Informe de renovació de l'acreditació Document PDF Acord de modificació Document PDF Manual
URV Document PDF Informe de renovació de l'acreditació Document PDF Acord de modificació Document PDF Manual

* Acord de modificació de la 1a condició continguda als informes de renovació de l’acreditació dels manuals d’avaluació docent emesos per la CEMAI

Documents de referència

PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/1640/2013, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes

Document PDF PDF Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent. Fase d'avaluació interna (1a edició, 2008)

Document PDF PDF Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent. Fase d'avaluació externa (2a edició, 2014)

Document PDF PDF Composició de la comissió per a l'acreditació dels models d'avaluació de l'activitat docent de les universitats catalanes  

Document PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/2574/2014, de 17 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

 

Acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques (2009)

L'any 2009 AQU Catalunya va acreditar el procés d'avaluació docent contingut als manuals d'avaluació docent. La vigència de l'acreditació es va fixar fins al 31 de desembre de 2012.

Universitat Acreditació
UB Document PDF Manual Document PDF Informe d'acreditació
UAB Document PDF Manual Document PDF Informe d'acreditació
UPC Document PDF Manual Document PDF Informe d'acreditació
UPF Document PDF Manual Document PDF Informe d'acreditació
UdG Document PDF Manual Document PDF Informe d'acreditació
UdL Document PDF Manual Document PDF Informe d'acreditació
URV Document PDF Manual Document PDF Informe d'acreditació

Documents de referència

Document PDF PDF Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les instruccions per a l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

Document PDF PDF Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent. Fase d'avaluació interna

Document PDF PDF Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent. Fase d'avaluació externa

Document PDF PDF Composició de la comissió per a l'acreditació dels models d'avaluació de l'activitat docent de les universitats catalanes  

Document PDF PDF Resolució IUE/865/2009, de 23 de març, per la qual es dóna publicitat a l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

Document PDF PDF Resolució ECO/2905/2012, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la pròrroga de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

 

Certificació dels manuals d'avaluació docent (2007-2008)

Un cop finalitzada l'etapa experimental, les universitats van revisar els seus manuals d'avaluació docent, que posteriorment van ser certificats per AQU Catalunya en el marc del programa DOCENTIA.

Universitat Certificació
UB Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UAB Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UPC Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UPF Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UdG Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UdL Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
URV Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UOC Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
URL Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UVic Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UIC Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació
UAO CEU Document PDF Manual Document PDF Informe de certificació

Documents de referència

Document PDF PDF Resolució IUE/2037/2007, de 25 de juny, per la qual AQU Catalunya dóna publicitat a les instruccions per la certificació dels Manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

Document PDF PDF Guia per al disseny i la implantació d'un model institucional d'avaluació docent del professorat a les universitats públiques catalanes (2a edició)

Document PDF PDF Guia per a la certificació/verificació dels models d'avaluació docent, concreta les fases i els elements que els avaluadors externs han de tenir en compte durant el procés de certificació i verificació dels nous manuals d'avaluació docent.

Document PDF PDF Protocol per a l'elaboració de l'informe de verificació del disseny d'avaluació de l'activitat docent, adreçat al comitè d'avaluació ad hoc que ha de revisar les propostes de manuals presentades per les universitats per tal d'elaborar l'informe que presentaran a la CEMAI.

Document PDF PDF Protocol per a la verificació del disseny d'avaluació de l'activitat docent, pensat perquè cada avaluador individualment pugui valorar la proposta presentada per la universitat.

Document PDF PDF Composició de la comissió ad hoc per a l'avaluació dels models d'avaluació de l'activitat docent de les universitats catalanes

Document PDF PDF Resolució IUE/7/2008, de 4 de gener, per la qual es dóna publicitat a la certificació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes

Document PDF PDF Resolució IUE/1254/2008, de 18 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la certificació del manual d'avaluació docent de la Universitat Pompeu Fabra

Document PDF PDF Resolució IUE/8/2008, de 4 de gener, per la qual es dóna publicitat a la certificació dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes

PDF PDF Resolució IUE/2/2009, de 2 de gener, per la qual es dóna publicitat a la certificació del manual d’avaluació docent de la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Etapa experimental (2003-2007)

L'any 2002 el Consell Interuniversitari de Catalunya va aprovar el document Criteris Generals per a l'Avaluació Docent del professorat de les universitats públiques catalanes, a partir del qual, i amb la participació d'experts en aquest àmbit, AQU Catalunya va elaborar Guia per al disseny i la implantació d'un model institucional d'avaluació docent del professorat a les universitats públiques catalanes.

L'any 2003 AQU Catalunya va fer públic el document Criteris mínims per superar l'avaluació dels manuals docents, l'objecte del qual és, d'una banda, establir els criteris mínims necessaris perquè les universitats obtinguin la certificació dels models d'avaluació docent del professorat i, de l'altra, establir els criteris mínims perquè els professors puguin obtenir una avaluació positiva de la docència.

El model preveia un període experimental 2003-2006, al final del qual s'havien d'haver implantat els criteris següents:

  1. Valoració de l'autoinforme
  2. Valoració de l'encàrrec d'activitat docent del quinquenni
  3. Valoració de la planificació docent
  4. Valoració del desenvolupament i l'actuació professional
  5. Valoració dels resultats de l'activitat docent
  6. Valoració de la satisfacció dels estudiants i graduats
  7. Valoració de la participació en la promoció, l'avaluació i la difusió de la qualitat docent
  8. Valoració del reconeixement extern de la qualitat docent

A partir dels criteris generals aprovats pel Consell Interuniversitari de Catalunya i de les indicacions d'AQU Catalunya, les universitats han desenvolupat els instruments adequats que han permès l'avaluació de més de 3.000 professors.

Documents de referència

Document PDF PDF Guia per al disseny i la implantació d'un model institucional d'avaluació docent del professorat a les universitats públiques catalanes

Document PDF PDF Criteris mínims per superar l'avaluació dels manuals docents

Universitats privades

Acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades (2015-2016)

AQU Catalunya realitza l'acreditació o certificació del procés d'avaluació docent contingut als manuals d'avaluació docent de les universitats privades, que van ser certificats per l'Agència l'any 2008 en el marc del programa DOCENTIA.

Així, superat favorablement el doble procés de seguiment, s'enceta el procés d'acreditació dels manuals de les universitats següents:

Universitat Manual avaluació Informe d'acreditació
URL Document PDF Manual Document PDF Informe d'acreditació
UIC Document PDF Manual Document PDF Informe d'acreditació

Documents de referència

PDF RESOLUCIÓ ECO/3014/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes

WORD Formulari de sol·licitud d'acreditació

PDF PDF Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent. Fase d'avaluació interna (1a edició, 2008)

PDF PDF Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent. Fase d'avaluació externa (2a edició, 2014) 

PDF Composició de la comissió per a l'acreditació dels models d'avaluació de l'activitat docent de les universitats privades catalanes

Seguiment dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades (2010-2014)

AQU Catalunya realitza el seguiment del procés d'avaluació docent contingut als manuals d'avaluació docent de les universitats privades, que van ser certificats per l'Agència l'any 2008 en el marc del programa DOCENTIA.

El programa DOCENTIA preveu dues fases de seguiment abans d'acreditar els models d'avaluació. Així, el primer procés de seguiment es va realitzar durant el període 2010-2012 a les cinc universitats privades participants. El segon procés de seguiment (2014) s'ha realitzat a tres universitats.

Universitat Seguiment 2012 Seguiment 2014
UOC Document PDF Informe de seguiment  
URL Document PDF Informe de seguiment Document PDF Informe de seguiment
UVic-UCC Document PDF Informe de seguiment  
UIC Document PDF Informe de seguiment Document PDF Informe de seguiment
UAO CEU Document PDF Informe de seguiment Document PDF Informe de seguiment

Documents de referència

PDF PDF Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat Universitari. Guia per a la valoració de la implantació de dissenys

PDF PDF Acord de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat de 4 d'abril de 2012 de creació de la comissió ad hoc de seguiment del programa DOCENTIA de les universitats privades de Catalunya

PDF PDF Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat Universitari. Directrius per al seguiment de la implantació de dissenys

Document PDF PDF Composició de la comissió ad hoc de seguiment dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades de Catalunya

5.7.2019