Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Segells i certificats de qualitat

La creació dels certificats i els segells de qualitat pretén dotar d'un instrument diferenciador a les titulacions i als centres que han superat amb qualitat els processos d'acreditació i/o de certificació fixats per l'agència. L'obtenció d'aquest segell els hi permet posicionar-se tant a nivell nacional com internacional.

El context en el qual s'emmarca la creació d'aquests certificats i segells és el següent:

 • AQU Catalunya com a instrument clau per a la política universitària catalana. L'Agència ha impulsat i consolidat un sistema de garantia externa de la qualitat dels ensenyaments que s'imparteixen a Catalunya reconegut internacionalment. Les avaluacions que realitza l'Agència tenen com a objectiu millorar la qualitat acadèmica de les titulacions. 
 • Aproximació de les titulacions a la societat. La Unió Europea té el repte estratègic de millorar la qualitat i d'aproximar l'ensenyament superior i l'aprenentatge a les necessitats de la societat i del mercat de treball.1 I un dels instruments de què disposa per afrontar aquests reptes són les agències externes de qualitat, com ara AQU Catalunya.
 • Homologació internacional. AQU Catalunya està inclosa en el registre europeu EQAR. Això permet que les avaluacions de les titulacions que fa l'Agència, a Catalunya o a altres països, puguin ser reconegudes per autoritats internacionals, cosa que facilita la mobilitat i la cooperació acadèmica de les universitats catalanes, tal com Europa estableix en l'objectiu 2020.
 • Transparència: AQU Catalunya està compromesa a difondre a la societat els resultats dels processos d'avaluació de la qualitat de les titulacions i de les institucions universitàries, com ja fa a través dels portals EUC i EUC Informes, i els segells són un element que ajuda a identificar d'una manera fàcil les titulacions i les institucions que han superat una avaluació externa realitzada per AQU Catalunya.

Els segells

Per tal de dotar el sistema universitari català d'un element diferenciador que li permeti posicionar-se nacionalment i internacionalment, el Consell de Govern d'AQU Catalunya, en la sessió de 21 de novembre de 2016, ha aprovat la revisió del document Segells de qualitat i condicions per al seu ús.

Segells
Verificació  Segell Verificació
Acreditació Acreditació de titulacions
Acreditació dimensions addicionals Desenvolupament i inserció professionalsinternacionalitzacio_petitrecerca_docencia_petit
Acreditació dels Ensenyaments artístics superiors  acreditacioEASacreditacioEAS_excelent
Certificació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de centre Certificació SGIQ
Avaluació de la recerca a escala de departaments  Avaluació de la recerca a escala de departaments
Acreditación de Centro Docente Internacional para la Cooperación y la Movilidad Académica

Acreditacion Centro docente

Els segells inclouen un número de registre i s'acompanyen del certificat corresponent.2

No portaran associat cap segell de qualitat de verificació o d'acreditació les titulacions universitàries oficials que tinguin un informe desfavorable d'AQU Catalunya, encara que el Consejo de Universidades les hagi verificat o acreditat. En aquests casos, AQU Catalunya publicarà a l'EUC Informes l'informe desfavorable i mostrarà al portal EUC el text següent: "Verificació emesa pel Consejo de Universidades" o "Acreditació emesa pel Consejo de Universidades".
 

Com es poden obtenir?

Els segells s'obtindran un cop s'hagi superat el procés d'avaluació corresponent coordinat per AQU Catalunya. L'Agència lliurarà el certificat que acrediti que la titulació o el centre ha superat l'avaluació, que alhora comportarà l'ús dels segells de qualitat. 

Abast

Els segells i els certificats no es poden cedir a altres titulacions o institucions que no siguin les que han superat l'avaluació realitzada per AQU Catalunya, ni tampoc no es poden fer extensius ni transferir a unitats o àmbits que no estiguin coberts per l'abast de la seva avaluació.

No es podrà fer ús dels segells de qualitat quan:

 • El procés d'acreditació s'estigui tramitant, tret que correspongui a un procés de renovació de l'acreditació.3
 • No s'hagi superat el procés d'avaluació.
 • En el cas de les titulacions, hi hagi hagut una modificació substancial que comporti una nova verificació.
 • S'hagi retirat l'acreditació i/o la certificació de manera temporal o definitiva.
 • N'hagi finalitzat la vigència.
 • No s'utilitzin per a la finalitat per a la qual s'han creat.

Haver obtingut un segell no eximeix en cap cas de les garanties i les responsabilitats que corresponguin a les titulacions o les institucions avaluades d'acord amb la legislació vigent, sigui quin sigui el segell aconseguit. Així mateix, AQU Catalunya no es farà responsable dels incompliments de la legislació que els afecti.
 

Vigència

Els segells i els certificats es poden utilitzar mentre siguin vigents, d'acord amb el que estipuli la Guia d'avaluació corresponent. Quan el segell no hagi estat renovat o bé, per causes fonamentades, hagi estat retirat, ja no se'n podrà fer ús, i és responsabilitat de la titulació o de la institució retirar-lo de manera immediata dels diferents suports en què s'hagi aplicat.

Cal assenyalar com a excepció que el certificat del disseny del sistemes de garantia interna de la qualitat tindrà una validesa indefinida, no contemplant-ser data d'extinció de al seva eficàcia, tant pels ja concedits com pels futurs. Això ha de permetre a la universitat el desplegament dels sistemes de garantia interna de la qualitat dissenyats, així com la posterior certificació de la seva implantació. 

És responsabilitat de la titulació o de la institució fer les actuacions pertinents per mantenir les condicions que permetin conservar vigent el segell de qualitat i el certificat.

Ús

Els segells de qualitat són propietat d'AQU Catalunya i estan registrats a escala estatal i europea; per tant, tenen la protecció legal de la normativa referent a les marques. El número de marca registrada a l'EUIPO és el 013316153.

Criteris generals

Els responsables de les titulacions o de les institucions avaluades poden fer servir els segells atorgats per AQU Catalunya amb l'objectiu de diferenciar-se o per aconseguir altres finalitats, com per exemple la promoció.

Si s'utilitza, el segell s'ha de situar a la pàgina web de la titulació i/o la institució i s'ha d'enllaçar a l'informe d'avaluació que li atorga la qualificació per poder fer ús del segell. En el cas de les titulacions universitàries oficials catalanes, el segell s'ha d'enllaçar a la pàgina corresponent del web EUC (Estudis Universitaris de Catalunya).

Els segells s'han d'aplicar de manera clara i honesta, i han d'evitar generar confusió.
Els segells es poden fer servir en productes gràfics i audiovisuals que tinguin com a objectiu promoure la titulació o la institució avaluada.

Cal que els segells es reprodueixin respectant la dimensió, els colors, la tipografia i les formes especificades, i que el contingut sigui llegible. No es poden fer adaptacions ni versions dels segells, ni aplicar-los de manera ambigua. I, quan s'utilitzin juntament amb altres distincions, la seva posició no ha de quedar relegada a un segon terme.

En el cas que els segells es vulguin acompanyar del logotip d'AQU Catalunya, cal seguir les indicacions establertes a la Guia visual d'AQU Catalunya.

Suports

Els segells es poden aplicar, sempre de manera coherent amb l'abast de l'avaluació, a:

 • Informes, fullets, papereria comercial, presentacions, correspondència.
 • Publicitat corporativa, llocs web, correus electrònics, xarxes socials.
 • Rètols, estendards, banderes corporatives.
 • Exposicions o altres elements de difusió.

Vigilància

AQU Catalunya té l'obligació de garantir el bon ús dels segells de qualitat i, en el cas que tingui coneixement de qualsevol ús indegut,4 iniciarà un procediment informatiu, que notificarà al responsable de la titulació o la institució afectada per tal que pugui presentar-hi al·legacions (presencialment o per escrit).

El resultat del procés d'audiència pot comportar un advertiment en què se sol·liciti per escrit que es respectin les condicions d'ús del segell de qualitat. Quan no s'atenguin els advertiments o siguin de més gravetat, AQU Catalunya iniciarà les actuacions legals que corresponguin i, en el cas que sigui procedent, posarà els fets en coneixement d'altres organismes o institucions i, si escau, dels mitjans de comunicació.
 

 

1 Informe sobre els progressos en matèria de garantia de la qualitat en l'ensenyament superior (Informe de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, 28 de gener de 2014).

2 Els certificats no s'emetran en el cas del procés de verificació de titulacions.

3 Aquesta casuística només s'aplicarà després d'haver superat la primera renovació de l'acreditació.

4 Per ús indegut s'entendrà aquell que incompleixi les condicions aquí fixades, i també aquells altres que poguessin alterar el significat i el valor del segell o bé afectessin negativament la reputació d'AQU Catalunya.

6.9.2018