Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Verificació

Més informació !

Consulta les titulacions universitàries oficials !

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació. En aquest procés, les agències de qualitat emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació.

AQU Catalunya té les atribucions legals i la competència tècnica per emetre els informes previs d'avaluació per a la verificació d'ensenyaments oficials a Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

 

Metodologia i documents de referència

link Metodologia i documents de referència

Presentació de les propostes

Elaboració de les propostes de verificació

Les propostes de nous ensenyaments oficials s'han d'elaborar seguint la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster i la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat, dissenyades per facilitar als responsables universitaris la seva confecció, facilitar també la revisió interna de la proposta per part de la mateixa institució i, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent per part de l'Agència. Les guies inclouen totes les directrius que estableix la normativa legal vigent per a l'elaboració de les propostes de titulacions oficials.

Terminis

Les propostes es poden presentar durant tot l'any al Consell d'Universitats per mitjà de l'aplicació informàtica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. El termini per a la seva resolució és de sis mesos a partir de la presentació de la proposta, d'acord amb l'article 25.7 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. El Ministeri d'Educació Cultura i Esport amplia el termini de resolució fins a un màxim de tres mesos més d'acord amb el previst en l'article 42.5.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Avaluació, segells i resultats

PDF PDF Esquema del procediment d'avaluació

Avaluació de la proposta

La universitat presenta la proposta a través de l'aplicació informàtica al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. El Consell d'Universitats revisa la documentació aportada i, si escau, demana que s'esmeni (les universitats tenen un termini màxim de 10 dies per fer-ho). Les propostes definitives arriba a AQU Catalunya i s'assignen a una comissió específica d'avaluació. Les CEA emeten un informe previ de verificació i l'envien a les universitats, que poden fer-hi al·legacions. Les persones responsables de la titulació poden interaccionar amb la comissió respectiva per mitjà del seu secretari. La comissió valora les al·legacions de les universitats i emet un informe d'avaluació definitiu per a la verificació. AQU Catalunya envia aquest informe al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, al Consell d'Universitats i a la universitat. Posteriorment, el Consell d'Universitats emet la resolució corresponent amb el resultat de la verificació.

Presentació de recursos

La universitat pot interposar recurs contra el resultat de la verificació davant la presidència del Consell d'Universitats en un termini màxim d'un mes des de la seva notificació. Si s'admet a tràmit, el Consell d'Universitats el remet a AQU Catalunya en un termini màxim de tres mesos. La reclamació l'avalua la Comissió d'Apel·lacions que, en el termini d'un mes, ha d'emetre l'informe corresponent per traslladar-lo al Consejo de Universidades. L'examen del recurs es basa exclusivament en la memòria del pla d'estudis proposat per la universitat i en tota la documentació continguda a l'expedient, per tant, no es té en compte informació addicional, llevat de possibles aclariments.

Un cop rebut l'informe sobre el recurs, el Consell d'Universitats emet una resolució definitiva en un termini de dos mesos, que esgota la via administrativa. La decisió es comunica a la universitat, a la comunitat autònoma i al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. La falta de resolució expressa en aquest termini permet considerar el recurs com a desestimat.

Òrgans d'avaluació

link Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

Segells

Quan la titulació avaluada obtingui un informe de verificació favorable, AQU Catalunya emetrà un segell de qualitat. Consulteu les condicions d'ús dels segells

Segell Verificació

Resultats

Enllaç extern EUC informes, portal d'informes d'avaluació del sistema universitari català emesos per AQU Catalunya

L'any 2016 les universitats catalanes han presentat 94 propostes de verificació de titulacions oficials. El 97% del total de propostes de verificació s’han avaluat favorablement.

Evolució de les propostes de verificació (2012-2017)

Resultats de l'avaluació de les propostes de verificació per comissió específica (2012-2017)

Metaavaluació

Informes de metaavaluació
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2016-2017
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2015-2016
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2014-2015
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2013-2014
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2012-2013
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2011-2012
PDF PDF Informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials 2010-2011

El 6 de març de 2012 es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona la Jornada de metaavaluació dels processos de verificació, modificació i seguiment de les titulacions oficials.

Antecedents: els programes oficials de postgrau

link L'avaluació dels programes oficials de postgrau (2005-2008)

10.9.2018