el

Butlletí

Publicació bimensual d'AQU Catalunya

37

Juliol 2008

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Un pla estratègic per a AQU Catalunya

AQU Catalunya ha engegat la redacció del Pla estratègic per al període 2009-2012, amb la finalitat de millorar l'adequació del seu funcionament als objectius definits per la LUC ("millora continuada de la qualitat de la formació universitària") i d'atendre la creixent demanda avaluativa que l'establiment de l'EEES genera. Concretament, la confecció d'aquest Pla estratègic vol donar resposta als objectius següents: a) disposar d'una activitat més regular i cíclica, planificada en períodes de temps més llargs que els anuals i organitzada de manera que els canvis normatius puguin integrar-se sense alteracions significatives d'aquests cicles; b) desenvolupar processos de seguiment, actualment molt insuficients; c) reforçar les activitats transversals, que abracin tot el sistema universitari, tant pel que fa referència a l'avaluació com a la realització d'estudis; d) intensificar els processos d'avaluació institucional per tal d'aconseguir un tractament més coherent dels mecanismes de garantia interna i externa de la qualitat dels programes i serveis que ofereixen les universitats, i e) evolucionar cap a models d'avaluació del professorat més integrats.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Procediments i resultats en relació amb la missió i els objectius de l'assegurament de la qualitat
  Durant el seminari de l'ENQA sobre els sistemes de qualitat interna celebrat a Barcelona es van organitzar quatre tallers sobre l'estàndard 2.6.8 dels estàndards i directrius europeus de l'ENQA: Procediments de rendició de comptes per a les agències d’assegurament extern de la qualitat.
  Mirjam Woutersen i Henri Ponds - Assessors polítics de l'agència de Flandes i els Països Baixos NVAO
 • Bones pràctiques per a l'eficiència dels sistemes interns de gestió de la qualitat
  El passat mes d'abril va tenir lloc a Barcelona el seminari "Internal Quality Assurance Systems and the European Standards and Guidelines", organitzat per l'ENQA i amb la col·laboració d'AQU Catalunya, al qual varen assistir seixanta representants tant d'agències de qualitat universitària acreditades per l'ENQA com d'agències en procés de ser certificades.
  Núria Comet Señal - Responsable de qualitat interna d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • La qualitat de les agències, a debat

  Gemma Rauret Dalmau
  Directora de l'ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)

  Cinc anys després que AQU Catalunya organitzés un seminari a Sitges, on s'establiren les bases de les directrius i els estàndards europeus per a les agències de qualitat, AQU Catalunya ens ha tornat a reunir a Barcelona per aprofundir el tema de la qualitat interna de les agències i dels estàndards europeus. Ara ja no es tractava de convèncer els responsables de les agències de la necessitat de prendre la nostra pròpia medicina, tal com suggeria el títol d’aquell seminari, ni d'establir sistemes interns de qualitat a les agències, ni de començar a debatre si les agències, de la mateixa manera que les institucions d'educació superior, havien de ser avaluades per experts externs.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008