51

Novembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Escoltar per fer

Joaquim Prats Cuevas - President d'AQU Catalunya

En l'editorial que vaig escriure tot just fa un any, posava de manifest el meu interès a apropar les activitats de l'Agència a les necessitats de les universitats catalanes, ja que un organisme extern d'avaluació com ara AQU Catalunya, tot i que ha de ser independent respecte de l'Administració i de les universitats, també ha de ser un bon coneixedor de la realitat del sistema universitari on actua.

Al començament d'aquest any, el Taller "L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials" va ser un exemple d'apropament de l'Agència a la comunitat científica i acadèmica catalana. Hi van participar més de 300 persones, les quals van establir un diàleg constructiu amb els seus homòlegs. Fruit del Taller, es va elaborar el llibre que porta per títol el mateix nom, del qual s'han distribuït gairebé 2.800 exemplars a tot l'Estat. L'objectiu d'aquesta publicació és mantenir viu el debat, principalment entre les agències de qualitat, per tal de perfeccionar el model d'avaluació en les àrees disciplinàries esmentades.

Aquest darrer trimestre de l'any, i per primer cop en la seva història, l'Agència està duent a terme sessions informatives a totes i cadascuna de les universitats catalanes, per presentar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials (Marc VSMA). Aquestes sessions estan servint per explicar el Marc VSMA a les universitats, però també per recollir l'opinió de les persones que participaran en el seu desplegament i funcionament.

Amb la meitat de les sessions realitzades, la primera impressió que tenim és que la iniciativa s'està percebent, majoritàriament, com a positiva. El fet de trobar-nos en un mateix espai totes les parts interessades ha generat una comunicació directa i transparent, on uns i altres hem pogut expressar lliurement els diferents pensaments, dubtes i suggeriments.

El procés de transformació del sistema universitari català cap a un món global és imparable. I, tot i els molts (i grans) interrogants que formula, també planteja reptes i oportunitats. La implantació d'un sistema d'avaluació continuada, que integri totes les fases per les quals han de passar les titulacions oficials (verificació, seguiment, modificació i acreditació), n'és un. Si s'entén solament com un "cobrir l'expedient", de poc ens servirà; ara bé, si els membres de la comunitat universitària, i especialment el personal acadèmic, fan que aquest sistema s'integri en el desenvolupament normal d'una titulació, disposarem d'un instrument d'una gran potència i utilitat que ens permetrà detectar (i implantar) estratègies de millora contínua.

La qualitat d'un títol depèn de les persones que el creen i que participen en el seu desenvolupament. Les agències de qualitat podem ajudar les universitats, entre d'altres qüestions, a establir referents, a aportar una visió externa, a determinar què dóna forma a la qualitat d'un títol i, també, a assessorar i reforçar les universitats en sistemes de garantia interna de la qualitat (exemples clars n'han estat els programes AUDIT i SUPORT, adreçats als responsables de les unitats tècniques de qualitat de les universitats).

Són (som) moltes les persones que a les universitats, l'Administració i l'Agència estem treballant per garantir la qualitat i la millora contínua del miler de títols universitaris oficials catalans adaptats a l'EEES. I és important que tots plegats sentim que estem caminant en una mateixa direcció per aconseguir uns objectius comuns, cadascú des de l'exercici de les seves responsabilitats i tenint en compte les especificitats pròpies del seu entorn immediat.

L'Agència ha de saber escoltar i proposar respostes tan adequades com sigui possible a les diferents necessitats de les universitats, garantint-ne sempre la qualitat. I cal que estableixi vincles de complicitat i col·laboració amb totes i cadascuna, perquè serà l'única manera de ser forts internament i externament.

Vull felicitar els responsables de les diferents universitats per la bona acollida que ens estan oferint, i tot el personal, acadèmic i tècnic, per les seves intervencions constructives que ens ajuden a perfeccionar el Marc VSMA.

El nostre compromís de ser sensibles i propers a les necessitats de les universitats continua intacte.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008